Záujem Prešova o dlhopisy VVS trvá

Prešov má naďalej záujem o Dlhopisový program garantovaných výnosov. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vytvorilo vedenie mesta spoločnú komisiu, ktorá má poslancom zabezpečiť korektné podklady pre ich rozhodovanie, uviesť na pravú mieru dezinformácie a priniesť odpovede na otázky, ktoré poslancom chýbali.

,,Vážim si korektný prístup primátora Prešova, pána Františka Oľhu. Mesto Prešov patrí medzi prvých akcionárov, ktorí prejavili záujem rokovať o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov. Memorandum o spolupráci sme podpísali už 29. mája minulého roka.

Po oboznámení sa s materiálmi k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov, ktoré vypracovali pracovníci mesta či hlavný kontrolór, však musíme konštatovať, že tvrdenia, ktoré obsahujú, sú nesprávne a ako také spôsobilé odovzdať poslancom nesprávne naratívy o Dlhopisovom programe. Tieto dokumenty sa navyše šíria aj medzi niektorými ďalšími akcionármi a spôsobujú u niektorých osôb rozporuplné postoje pri posudzovaní programu. 

Preto vytvorenie spoločnej komisie zo zástupcov mesta a VVS, ktorí spoločne pripravia podklady na základe relevantných informácií, hodnotím ako racionálny a konštruktívny krok k tomu, aby poslanci mohli prijať zodpovedné rozhodnutie v prospech občanov Prešova,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

Členmi komisie za mesto Prešov sú: 

Ing. Viliam Sopko, prednosta MsÚ                                       
JUDr. Lýdia Brumerčíková, vedúca odboru majetku
Ing. Radko Lapoš, MBA, vedúci odboru financií
JUDr. Martin Staroň, advokát

Prvé zasadnutie komisie sa uskutoční v najbližších dňoch.  
Výsledkom rokovaní komisie by mal byť spoločný materiál pre zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Prešov, ktorý poslancom poskytne dôslednú a pravdivú informáciu o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov. Jedine tá by mala byť podkladom pre rozhodovanie o vstupe Prešova do Dlhopisového programu. 

Vďaka Dlhopisovému programu by Prešov mohol každý rok získať až 447 903,59 EUR brutto. Za 20 rokov to predstavuje pre Prešov hrubý príjem 8 958 072 EUR.

Podstatou Dlhopisového programu garantovaných výnosov je, zjednodušene povedané, dočasná zámena akcií VVS (z ktorých akcionárom plynú minimálne, takmer žiadne výnosy), za dlhopisy VVS Voda spieva I. s každoročným výnosom 6%.

Mesto Prešov vlastní 562 129 akcií VVS, čo predstavuje 8,04% na základnom imaní VVS a robí z Prešova druhého najväčšieho akcionára Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.