Staňte sa
členom

Novinky

Výhody členstva
v klube akcionárov

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo a odporúčania
najlepších postupov pre všetkých našich členov.

Konferencie

Pre členov klubu zabezpečujeme aj vzdelávanie, akcionári sa môžu zúčastniť na odborných konferenciách a diskusiách.

Právna ochrana

Chránime práva a presadzujeme záujmy našich členov, a to nielen voči VVS, ale aj voči orgánom štátnej správy či iným koordinovaným skupinám akcionárov.

Projekty pre členov

Pripravujeme viacero projektov, ktoré budú podporovať činnosť členov a klubu. Viac o týchto projektoch sa dozviete v pripravovanej sekcii Novinky.

Vášmu hlasu dáme väčšiu váhu!

Aktuálny počet záujemcov o členstvo v klube je 115

Odoberajte naše novinky

Plánované aktivity klubu

Jún 2020

Pomoc pri korešpondenčnom hlasovaní akcionárov VVS. Účasť na regionálnych ZMOS. Správy o predaji akcií VVS obcou Čerhov. Šieste vydanie novín.

Máj 2020

Piate vydanie Novín Klubu akcionárov. Účasť na regionálnych zasadnutiach ZMOS

Apríl 2020

Štvrté vydanie Novín Klubu akcionárov. Budeme sledovať vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže na akcie VVS a.s., ktorú vyhlásila obec Čerhov

Marec 2020

Tretie vydanie Novín Klubu akcionárov

Často kladené otázky

Klub akcionárov vznikol z troch hlavných dôvodov. Prvým je vytvorenie rovnováhy medzi menšinovými a väčšinovými akcionármi. Druhým je potreba koordinácie činnosti akcionárov, tak aby čo najviac akcionárov malo možnosť efektívne uplatňovať svoje práva vo vzťahu k VVS. A tretím je vytvorenie subjektu, ktorý bude zastupovať členov Klubu akcionárov na neformálnych stretnutiach aj mimo valných zhromaždení.

Takmer 60 akcionárov VVS na ustanovujúcich valných zhromaždeniach, ako aj desiatka ďalších na osobných rokovaniach podporili myšlienku založenia Klubu akcionárov, ktoré bude otvorenou platformou pre všetkých akcionárov, t.j. nielen tých s minoritným počtom akcií.

Štruktúra Klubu akcionárov zodpovedá štandardom pre takúto organizáciu.

  • Valné zhromaždenie – najvyšší orgán Klubu akcionárov. Schvaľuje základné otázky fungovania a činnosti Klubu akcionárov.
  • Regionálne zhromaždenia volebných delegátov – volebný orgán jednotlivých okresov v ktorých majú akcionári (členovia Klubu akcionárov) svoje sídlo. Každé regionálne zhromaždenie má možnosť nominovať svojho zástupcu do dozornej rady.
  • Správna rada – výkonným orgánom Klubu akcionárov a ako celok zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu. Členmi správnej rady sú rešpektovaní experti, ktorí garantujú odbornosť činnosti Klubu akcionárov.
  • Dozorná rada – je kontrolným orgánom Klubu akcionárov. Kontroluje súlad výkonu činnosti Klubu akcionárov so zákonmi ako aj stanovami Klubu akcionárov. Každý okres, v ktorom má člen Klubu akcionárov svoje sídlo, má možnosť nominovať svojho zástupcu do dozornej rady.
  • Štatutárny orgán – Riaditeľ združenia organizuje, riadi bežnú činnosť združenia a koná v mene združenia. Je zodpovedný za chod Klubu akcionárov.

Členstvo v Klube akcionárov je dobrovoľné. Členom Klubu akcionárov sa môže stať akcionár VVS alebo osoba, ktorá koná v mene akcionára VVS.

Podieľať sa na činnosti Klubu akcionárov môže aj akcionár VVS, ktorému ešte nevznikol status člena Klubu akcionárov, ktorý po zaradení do zoznamu participantov Klub akcionárov je čakateľom na členstvo v Klube akcionárov.

Platenie členských príspevkov je na dobrovoľnej báze.

Vytvorenie pravidelnej komunikačnej platformy medzi akcionármi navzájom ako aj medzi akcionármi a VVS. Primárnym cieľom klubu je zabezpečiť jeho členom informácie, poradenstvo, vzdelávanie, ochranu práv a uplatňovanie záujmov, prípadne ich zastupovanie najmä vo vzťahu k VVS ale i iným akcionárom ktorých záujmy sa nestotožňujú so záujmami početnej väčšiny akcionárov

Rozhodnutia, ktoré sa týkajú strategickej suroviny ako je voda, sa majú prijímať na základe konsenzu väčšiny, nie väčšiny počítanej z hodnoty akcií akcionárov. Jedine tak je možné dosiahnuť predvídateľný, dlhodobo udržateľný plán, ktorý zohľadňuje potrebu čo najširšieho okruhu akcionárov VVS.

Ako najdôležitejší element vnímame komunikáciu. Preto budeme intenzívne členov Klubu akcionárov informovať, vzdelávať, pravidelne sa s nimi stretávať a rokovať aby sme vedeli určiť ich potreby. Na základe poznania týchto potrieb, budú pripravené strategické plány a dokumenty, ktoré bude Klub akcionárov v mene svojich členov presadzovať. Ide napríklad o otázku plánu rozvoja siete vodovodov a kanalizácií, možnosti získania zdrojov z EÚ alebo alternatívach spolupráce pri správe a prevádzke obecných vodovodov, čističiek či kanalizácií.

Ak bude mať Klub akcionárov taký počet členov, že spoločne v Klube akcionárov usúdime, že sa Klub akcionárov stal relevantnou organizáciou, navrhne Klubu akcionárov vedeniu VVS okrem iného program pravidelných stretnutí na úrovni vrcholového vedenia VVS.

Klub akcionárov je platformou, v rámci ktorej starostovia a primátori obcí prevzali iniciatívu, aby zabezpečili dlhodobo predvídateľné prostredie pre občanov a spoločnosť, a zamedzili destabilizácii podniku.

Orgány klubu

Prof. Dr. Peter Littmann

člen správnej rady
info@klubakcionarov.sk

Prof. Dr. Peter Littmann
člen správnej rady

Daniel J. Krátký

člen správnej rady
info@klubakcionarov.sk

Daniel J. Krátký
člen správnej rady

Mgr. Miroslava Hančaková

Riaditeľka

hancakova@klubakcionarov.sk
Telefón: +421 907 091 184

Mgr. Miroslava Hančaková
riaditeľka

PODPORTE NÁS

Číslo účtu:

4027841449

Kód banky:

7500

IBAN:

SK26 7500 0000 004027841449

Banka:

Československá obchodná banka

KTO SME

Klub akcionárov VVS bol, založený mestami a obcami, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS). Našou úlohou je chrániť práva a presadzovať záujmy akcionárov VVS. Činnosť klubu je financovaná na základe dobrovoľných príspevkov či darov.

ČO ROBÍME

Cieľom klubu je zachovanie akcií VVS v rukách súčasných akcionárov. Našim zámerom je ochrániť VVS pred vstupom súkromného sektora, vytvorenie rovnováhy medzi menšinovými a väčšinovými akcionármi a koordinácia ich záujmov.

AKO NÁS PODPORIŤ

Vaše peniaze budú primárne použité na krytie nákladov súvisiacich s činnosťou Klubu akcionárov VVS.

Kontakt

Neváhajte nás kontaktovať 

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.

Sídlo: Hlavné námestie 356/5, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Korešpondenčná adresa:

Klub akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., o.z.
Komenského 62/50, 040 01 Košice

IČO: 52861058

Registračné číslo: VVS/1-900/90-58096

Registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR

Mgr. Miroslava Hančaková
Riaditeľka
hancakova@klubakcionarov.sk

Kontakt

Telefón: +421 907 091 184

Všeobecný mail: info@klubakcionarov.sk

Mail na noviny: noviny@klubakcionarov.sk

Noviny na stiahnutie: klubakcionarov.sk/noviny/

 

Staňte sa
členom klubu

Klub akcionárov

Východoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.

Klub sme založili s cieľom vytvoriť úzke a prospešné partnerstvo pre všetkých akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Keď budeme jednotní, spoločne vybudujeme silný klub, ktorý bude efektívne a dôrazne presadzovať záujmy všetkých členov klubu.

Hlavné dôvody založenia:

Rovnováha
Vytvorenie rovnováhy medzi menšinovými a väčšinovými akcionármi.

Koodrinácia
Potreba koordinácie činnosti akcionárov, aj tých menších, tak, aby boli zohľadnené záujmy čo najširšieho počtu akcionárov.

Inštitucionalizácia
Vytvorenie subjektu, ktorý bude zastupovať členov klubu aj na neformálnych stretnutiach mimo valných zhromaždení.

Aké výnosy môže mať Vaše mesto/obec?

Ak chcete zistiť, ako by vyzerali každoročné výnosy pre vaše mesto/obec v prípade presadenia návrhov Klubu akcionárov VVS, pokračujte vyplnením formuláru nižšie a my vás budeme kontaktovať e-mailom.

Od vzniku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. až doteraz,  spoločnosť vyplatila akcionárom na dividendách v priemere 5 centov na akciu ročne. Klub akcionárov VVS považuje tieto výnosy za nedostatočné a požaduje, aby VVS, a.s. navýšila sumu výnosov pre akcionárov aspoň desaťnásobne.

Výpočet ročného výnosu pre Vaše mesto/ obec Vám doručíme na nižšie zadanú e-mailovú adresu.

 

Prihlásenie

Žiadosť o vznik členstva v Klube akcionárov VVS

Prihlásenie

Na odber noviniek Klubu akcionárov VVS