Vznikol poradný orgán Klubu akcionárov

Pravidelné garantované vyplácania výnosov akcionárom má v expertnej skupine VVS presadzovať zástupca Klubu akcionárov. Každoročný výnos vyplácaný akcionárom pritom má byť minimálne 10 násobne vyšší, ako výnosy, ktoré Východoslovenská vodárenská spoločnosť vyplácala akcionárom doteraz. To je mandát, ktorý zástupcovi klubu  dal novovytvorený poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov na svojom prvom zasadnutí. Tvoria ho starostovia a primátori miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS.  

Klub akcionárov oslovil primátorov a starostov, aby sa stali súčasťou prípravy projektu, ktorého výsledkom by mal byť garantovaný pravidelný ročný výnos pre akcionárov VVS. Umožnil im tak priamo sa zapojiť do prípravy projektu a od počiatku mať vplyv na prípravu a voľbu, takých riešení, ktoré budú pre akcionárov najvýhodnejšie. 

,,Veľmi si vážim, že starostovia a primátori reflektovali na naše pozvanie a poradný orgán Klubu akcionárov sa podarilo vytvoriť. Vnímam ho ako veľmi dôležitú súčasť prípravy projektu. Zakomponovanie názorov, myšlienok, aj prípadných obáv starostov, primátorov, ale aj poslancov samospráv, či občanov, už hneď  v začiatku prípravy projektu zvýši kvalitu celého procesu a ušetrí nám aj veľa času,“ zhodnotil Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov. 

V rámci diskusie sa na prvom zasadnutí starostovia a primátori, ktorí sa stali členmi poradného orgánu VVS zaoberali nielen výškou výnosov pre akcionárov, ale sústredili sa na otázku, ako dosiahnuť, aby tento výnos bol akcionárom vyplácaný každoročne a jeho výplata bola naozaj garantovaná.  

Oboznámili sa s možnosťami, aké pre akcionárov vyplývajú z vlastníctva akcií. Ale keďže tie nie sú garanciou pravidelnej a stabilnej výplaty dividend, preberali aj iné alternatívy, ako takúto garanciu pre akcionárov dosiahnuť. 

Členovia poradného orgánu podrobne prebrali jednotlivé alternatívy aj pri iných druhoch cenných papierov. Zvažovali ekonomické riziká, otázku akcionárskych práv, benefity pre akcionárov, legislatívne riziká a ďalšie možné riziká. 

Starostovia sa zhodli v tom, že pripravovaný projekt si bude vyžadovať dôkladne posúdenie realizovateľnosti nielen z ekonomického a právneho hľadiska, ale bude potrebná kvalitná informačná kampaň.

Mali však jednotný názor v tom, že v tomto projekte je potrebné pokračovať, a Danielovi Kratkemu, ktorý zastupuje Klub akcionárov v expertnej skupine, ktorú vymenoval generálny riaditeľ VVS, dali mandát pokračovať v presadzovaní jeho realizácie.