VVS, Klubu akcionárov VVS a ZMOS budú spolupracovať

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa dohodli na spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS). Bude sa týkať aj Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré KA VVS a VVS podpísali so ZMOS-om.  

Ďalšími oblasťami spolupráce bude predovšetkým vzdelávanie primátorov a starostov v oblasti vykonávania akcionárskych a iných práv vo vzťahu k VVS a jej  aktivitám, vzdelávania o možnostiach pravidelných ročných výnosov z VVS do rozpočtov samospráv, ktoré sú akcionármi VVS, informovanie členov ZMOS-u o trendoch a inováciách v oblasti vodárenstva, presadzovanie spoločných záujmov vo vzťahu k vláde či koordinácia pripomienok v rámci legislatívneho procesu. 

,,Združenie miest a obcí Slovenska združuje všetky mestá a obce na celom Slovensku a vodárenské spoločnosti majú svojich akcionárov práve tieto mestá a obce, takže od spolupráce, aj na úrovni Asociácie vodárenských spoločností, ktorá už so ZMOS-om podpísala memorandum o spolupráci predčasom, si sľubujeme efektívnejší tlak na všetky orgány, aby sme dokázali presadiť záujmy vodárenstva a, samozrejme, aby sme tak zabezpečili dodávky pitnej vody a čistenie odpadových vôd na úrovni 21 storočia,“ povedal predseda dozornej rady VVS a prezident Asociácie vodárenských spoločností Stanislav Hreha. 

,,Obce a mestá sú hlavnými akcionármi vodárenských spoločností na území Slovenskej republiky a otázka zabezpečenia dodávky kvalitnej pitnej vody je bytostným záujmom každej obce a každého mesta. Našou snahou je, aby obce a mestá pomáhali pri rozvoji vodárenských spoločností, a preto veľká časť starostov a primátorov sa priamo angažuje aj v orgánoch vodárenských spoločností. Združenie miest a obcí Slovenska považuje v novej etape svojej existencie za kľúčové, aby spolupráca medzi vodárňami a ZMOS-om bola čo najužšia práve preto, že potrebujeme presadzovať spoločné záujmy občanov vo vzťahu k vláde ale aj Národnej rade Slovenskej republiky. Som osobne presvedčený, že memorandum, ktoré sme podpísali, je dobrým základom pre naštartovanie ďalších memoránd s ďalším vodárenskými spoločnosťami,“ povedal Jozef Božik, predseda Združenia miest a obcí. 

Dôležitou oblasťou spolupráce bude výplata výnosov obciam a mestám, ktoré sú akcionármi vodární, prostredníctvom dlhopisového programu VVS.

,,Je to nóvum, ktoré zatiaľ na Slovensku realizované nebolo, samozrejme, že počúvame hlasy pozitívne, niektoré, ktoré sú aj s obavami, ale v každom prípade to vnímam tak, že pokiaľ sa táto aktivita podarí a bude spojená s úspešným vnímaním aktivít Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, je to cesta, po ktorej môžu kráčať aj ďalšie vodárenské spoločnosti,“ povedal Jozef Božik. 

Člen predstavenstva VVS a správnej rady Klubu akcionárov Daniel Kratky vidí v spolupráci so ZMOS-om dôležitú úlohu pri zavádzaní Dlhopisového programu garantovaných výnosov. 

,,Združenie miest a obcí Slovenska je vnímané samosprávami nielen ako silný, ale aj kompetentný partner. No a Dlhopisový program garantovaných výnosov je novinka, pred ktorú sú naši akcionári, teda samosprávy, postavené a, pochopiteľne, každá odborná rada aj z úrovne ZMOS-u je pre tieto samosprávy určite prínosom,“ vysvetlil.