Spolupráca s kontrolórmi samospráv

Klub akcionárov VVS a Východoslovenská vodárenská spoločnosť budú spolupracovať s hlavnými kontrolórmi miest a obcí. Vyplýva to z memoranda, ktoré KA VVS a VVS podpísali so Združením hlavných kontrolórov miest a obcí SR.

Spolupráca sa bude týkať predovšetkým vzdelávania hlavných kontrolórov v oblastiach súvisiacej jednak s vodárenstvom, ale najmä v oblasti výkonu akcionárskych práv, ak má obec akcie, a tiež v oblasti nanajvýš aktuálnej, ktorou je Dlhopisový program garantovaných výnosov a vo všeobecnosti téma dlhopisov, cez ktoré sa obce vedia financovať. 

,,V rámci partnerstva budeme už čoskoro organizovať školenia, navrhneme prípravu metodického pokynu týkajúceho sa problematiky dlhopisov, resp. informácie pre členov združenia, aby hlavní kontrolóri vedeli samosprávam poskytovať odborné a objektívne odporúčania a stanoviská,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov. 

,,Legislatíva týkajúca sa vodárenskej infraštruktúry či výnosov z cenných papierov nie sú typické témy, s ktorými by kontrolóri v mestách, ale najmä obciach, prichádzali denne do kontaktu. Napriek tomu nesú veľký diel zodpovednosti za to, aby procesy v obci boli v súlade so zákonom. Pri stretnutiach s akcionármi sme túto tému identifikovali ako priestor pre pomoc samosprávam. Som rád, že vďaka partnerstvu so Združením hlavných kontrolórov môžeme spoluprácu v oblasti vzdelávania riešiť systémovo a celoplošne. Oceňujem záujem Združenia o vzdelávanie v tejto oblasti. Prvý odborný seminár zorganizujeme, verím, už v novembri,“ dodal. ,,Jedným z poslaní Združenia je práve zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie hlavných kontrolórov. Ich úloha totiž nie je len dohliadať nad zákonnosťou postupu samosprávy, ale v praxi neraz fungujú aj ako akýsi poradcovia, alebo dokonca metodici, ktorí starostom a poslancom pomáhajú identifikovať mantinely v ktorých sa pri správe obce môžu pohybovať. Vítame preto ochotu VVS a Klubu akcionárov VVS byť odborným partnerom v témach, ktoré sú pomerne špecifické a s ktorými majú viac skúseností,“ povedal Jozef Filipko, prezident ZHK.