NÁRODNÁ BANKA SCHVÁLILA PROSPEKT DLHOPISOV VVS VODA SPIEVA I.

Národná banka Slovenska schválila prospekt Dlhopisov Voda spieva I., emitenta Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., administrátorom a finančným poradcom emisie je Slovenská sporiteľňa a.s.. Dlhopis Voda spieva I. je prvou emisiou Dlhopisového programu garantovaných výnosov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.

,,VVS mohla vydať dlhopisy aj bez schváleného prospektu zo strany NBS. Ale rozhodli sme sa ísť cestou verejnej ponuky dlhopisu, ktorá je síce náročnejšia, no posúdenie a schválenie prospektu Národnou bankou dáva akcionárom istotu, že od nás obdržia všetky potrebné informácie, aby sa mohli zodpovedne rozhodnúť pre investíciu do nášho dlhopisu, ktorý má podľa nášho presvedčenia všetky atribúty kvalitného cenného papiera,“ vysvetľuje Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov.

,,NBS schválila prospekt ako dokument, ktorý spĺňa normy úplnosti, zrozumiteľnosti a konzistentnosti, uvedené v Nariadení o prospekte. Inak povedané, prospekt je z informačného a obsahového hľadiska dostatočnou bázou informácií k tomu, aby sa akcionár mohol správne rozhodnúť v otázke investícií do Dlhopisov Voda spieva I.,“ povedal Kratky.

Celkový objem prvej emisie dlhopisov VVS je do 40 mil. EUR. Menovitá hodnota jedného Dlhopisu Voda spieva I. je 13,28 EUR

Splatnosť dlhopisu je 20 rokov. Fixný úrok 6 % p.a. bude majiteľom vyplácaný raz ročne.

Celá emisia Dlhopisov je určená výlučne pre akcionárov VVS, vlastniacich spolu maximálne 30 % podiel na základnom imaní vodární. Nebudú obchodované na žiadnej burze cenných papierov. 

Predúpis, teda termín, kedy si môžu akcionári dlhopisy nezáväzne objednať, začína 3. júla 2023, dátum samotnej emisie je 31. január 2024. 

Cieľom Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, ktorý je určený  pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi vodární, je umožniť samosprávam zabezpečiť reálny predikovateľný každoročný výnos plynúci z vlastníctva cenných papierov VVS. Výnos z dlhopisov pre mestá a obce môže byť až 16-násobne vyšší, ako bol doterajší príjem akcionárov z dividend. Popri kúpe dlhopisov za peniaze majú mestá a obce možnosť získať dlhopisy Voda spieva I. aj de facto dočasnou výmenou za akcie VVS v pomere 1:1. Po uplynutí splatnosti dlhopisov získajú svoje akcie v rovnakom pomere späť.