Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov

Mesto Košice pripravuje podklady k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov pre rokovanie Mestského zastupiteľstva. S Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. vytvorilo spoločnú odbornú komisiu, ktorá má poslancom zabezpečiť korektné informácie pre ich rozhodovanie a priniesť odpovede na otázky, ktoré mestu a poslancom chýbali.

,,Existujúca analýza programu, ktorá bola predložená poslancom na posúdenie vznikala bez spolupráce s VVS. Neposkytovala tak presný a vyčerpávajúci pohľad a niektorých poslancov viedla k mylným, až zavádzajúcim záverom a bohužiaľ aj výstupom. Vytvorenie spoločnej odbornej komisie mesta Košice a VVS preto vnímame ako racionálny spôsob, ako opustiť oblasť konšpirácii a dohadov, a možnosť pokračovať vo vecnej diskusii s našim najväčším akcionárom,” povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS, a.s. a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

Prvé zasadnutie komisie, pod vedením Ing. Júliusa Lányiho, (poverený vedúci referátu riadenia obchodných spoločností a mestských organizácií mesta Košice), sa uskutočnilo vo štvrtok 25.1.2024.

Výsledkom rokovaní komisie bude spoločný odborný materiál pre  zasadnutie mestského zastupiteľstva mesta Košice, ktorý poslancom poskytne dôslednú, odbornú a pravdivú informáciu o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov.

Jedine ten by mal byť podkladom pre rozhodovanie o vstupe Košíc do Dlhopisového programu. 

Jeho podstatou je dočasná de facto výmena akcií VVS, z ktorých akcionárom plynú minimálne, takmer žiadne výnosy, za dlhopisy VVS Voda spieva I. s každoročným výnosom 6%. 

Košice vlastnia 1429940 akcií (20,44% na základnom imaní VVS) a vďaka programu by mohli každý rok získať až 1 139 375 € EUR brutto. Za 20 rokov to predstavuje pre Košice hrubý príjem 22 787 500 EUR.

Viac informácií o Dlhopisovom programe garantovaných výnosov nájdete na www.dlhopisyvvs.sk