Máme jasnú víziu v čom vodárne posunúť ďalej

Rozhovor s novým členom predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Danielom Kratkym

Prvýkrát má Klub akcionárov zástupcu v predstavenstve. Ako vnímate tento mandát? . 

Do funkcie ma navrhli niekoľkí akcionári vodární, s podporou klubu akcionárov. No momentom, keď dozorná rada rozhodla, že mi mandát vzniká, nemožno už hovoriť, že som zástupcom len Klubu akcionárov a v predstavenstve musím podľa zákona presadzovať záujmy spoločnosti a všetkých jej akcionárov. 

Čo bude vaša agenda vo vedení VVS? 

Keďže máme pomerne jasnú víziu, o konkrétnych oblastiach, v ktorých chceme posunúť vodárne ďalej, ktorá do značnej miery vychádza z vízie nového generálneho riaditeľa VVS dozorná rada odporučila, aby ma predstavenstvo poverilo viesť strategický rozvoj non-core činností a investícií

Pod touto trochu nezrozumiteľnou definíciou v tomto čase hovoríme predovšetkým o téme zamestnaneckých akcií, ktorých zavedenie sa klub akcionárov zaviazal spolu s odborármi v rámci vodární presadzovať

Ďalej o pravidelnej výplate výnosov pre akcionárov, ktorú sme takisto, ako klub akcionárov začali presadzovať 

Treťou oblasťou, je interná banka a investičný fond, ktorý chceme v rámci spoločnosti rozbehnúť. 

A asi najväčšou výzvou je téma premeny VVS na spoločnosť holdingového typu. Vychádza z úvahy, že by vodárne participovali ekonomicky ale aj užívaním ďalších benefitov, z podnikania napríklad svojich obchodných partnerov, alebo kľúčových dodávateľov.

Projektu zamestnaneckých akcií Klub akcionárov vyjadril podporu už dávnejšie, s odborármi ste podpísali memorandu o spolupráci, v akom štádiu je jeho príprava? 

Pracovná skupina zriadená generálnym riaditeľom pracuje na feasibility study (štúdia uskutočniteľnosti). To sa týka generálne týka všetkých tém, ktorých sme sa dotkli. Členom tejto pracovnej skupiny som sa stal ešte ako zástupca Klubu akcionárov. Skupina má dve špecializované podskupiny a aktuálne členovia týchto pracovných skupín a  experti pre jednotlivé oblasti pracujú na spomenutej štúdii, ktorá má byť predložená predstavenstvu do konca novembra. 

To znamená, že hovoriť o konkrétnych záveroch zatiaľ nie je možné? 

Hovoriť o podrobnostiach, kým sa štúdiou nebude zaoberať predstavenstvo určite nie. Ale môžeme hovoriť o niektorých základných princípoch, ktoré sú už dnes zrejmé. 

Pokiaľ ide o zamestnanecké akcie panuje zhoda na tom, že ide o benefit, ktorý by mal prispieť väčšej lojalite zamestnancov a vzhľadom na dlhodobosti jeho pôsobenia k väčšej stabilite v oblasti personálnych zdrojov. 

Pokiaľ ide o požiadavku akcionárov na pravidelné vyplácanie výnosov, ako najschodnejšie sa ukazuje riešenie spočívajúce vo vydaní iného cenného papiera a ako najpravdepodobnejší cenný papier, s ktorými budeme pracovať sa nám javí dlhopis. 

Ako by to mohlo fungovať? Ako by sa mestá a obce mohli k dlhopisom dostať? 

Pri uvažovaní o splnení požiadavky akcionárov na pravidelnú garantovanú  výplatu výnosov nie je možné obísť niekoľko základných aspektov. 

Prvým aspektom je to, či vôbec, a aké peniaze plynú z akciovej spoločnosti pre majiteľa cenného papiera závisí od toho, aký druh cenného papiera má v ruke. 

Dnes akcionári majú akcie, so všetkými právami, ku ktorým patrí aj právo podieľať sa na zisku. To je však podmienené niekoľkými premennými

Prvou je, že spoločnosť musí dosiahnuť zisk. Potom musí valné zhromaždenie rozhodnúť o tom, že zisk vyplatí akcionárom No a samozrejme, aby toto celé dávalo logiku, zisk musí byť dosiahnutý v takej výške, aby to pre akcionárov bolo finančne atraktívne. Aby sme nehovorili v priemere o vyplatených 5 centov na akciu ročne, ako tomu bolo v minulosti

Pokiaľ akcionári majú oprávnenú požiadavku na výplatu peňazí ktorá plynie z vlastníctva cenného papiera vodární, tak aby výplata bola za prvé pravidelná a za druhé v atraktívnej výške, musia uvažovať o tom, že ten druh cenného papiera, ktorý dnes majú si doplnia, alebo čiastočne nahradia nejakým iným cenným papierom, ktorý im z právneho hľadiska garantuj pravidelnosť výplaty výnosov z VVS. Takým cenným papierom z typologického hľadiska nie je akcia, ale dlhopis. 

Preto pokiaľ akcionár má záujem dostávať cash z vodární, musí uvažovať, že tie cenné papiere, ktoré dnes má si ešte doplní o ďalšie akcie, ktoré vydá VVS.

K  novým cenným papierom sa môže dostať v zásade dvoma spôsobmi. Prvý, že si ich kúpi z rozpočtu obce, alebo mesta.

Tým druhým je, že si zamení časť akcií za nový druh akcií, ktorý vydáva VVS a na tie bude dostavať peniaze. 

Čiže je možnosť, že si ich priamo zamení? Aký bude zámenný kurz? 

Hovoríme priamo o takzvanej zámene cenného papiera, čo je právom poznaný inštitút, keď si priamo zameníte jeden druh cenného papiera za iný. To znamená, že nedochádza k peňažným tokom, a je to jednoduchšie, ako keď cenný papier predám zinkasujem peniaze a za tie si kúpim nový cenný papier. 

Čo sa týka zámenného kurzu, to je správna otázka. So zámenným kurzom súvisí hodnota akcie, ktorá je dnes stanovená na 3,32, čo bolo schválené VZ ešte v roku 2008 myslím. 

Klub akcionárov s touto hodnotou akcie nevyjadruje súhlas, pretože spoločnosti sa darilo, od odštátnenia zvýšila hodnotu aktív 4 násobne a preto klub akcionárov požaduje tiež štvornásobný rast ceny akcie na 13,28 EUR. 

Logická je preto požiadavka, aby sa v tejto hodnote zamieňali aj nové cenné papiere. Ak by sa teda zamieňali akcie, za nové cenné papiere tak potom za cenu 13,28 EUR za jednu akciu s tou istou menovitou hodnotou za dlhopis. 

Obce si budú môcť zameniť ľubovoľný počet akcií? 

V rámci feasibility study sme stanovili niekoľko pravidiel, nehovorím, že to bude konečný počet, ale prvé pravidlo je, že obec, resp. mesto si musí nechať minimálne jednu akciu, aby stále bola akcionárom VVS

Druhým pravidlom je, že obom stranám, teda VVS, aj obci, či mestu, vznikne právo na spätný odkup, alebo zámenu. To znamená, že kedykoľvek, by sa obec, alebo mesto rozhodlo, že sa mu javí, ekonomicky výhodnejšie zameniť si nový cenný papier naspať za akciu, môže tak urobiť. 

Uvediem konkrétny príklad. Ak regulácia zo strany URSO bude uvoľnená a vodárenské spoločnosti budú spôsobilé dosahovať zisky a budú ich vyplácať akcionárom, môže sa teoreticky stať, že dividenda vyplácaná na akciu bude v niektorom roku vyššia, ako výnos vyplácaný na dlhopis. Potom bude na investičnom rozhodnutí toho-ktorého starostu, či si ponechá dlhopis, alebo využije možnosť spätnej zámeny. Treba však povedať, že pri akciách, na rozdiel od dlhopisov, aktuálny výnos nie je zárukou výnosov v ďalších rokoch. Ale takáto možnosť tu bude. 

Tretie pravidlo je, že akcionári, keď si zamenia akcie za nový cenný papier, nebudú ukrátení o svoj vplyv na rozhodovanie v rámci valného zhromaždenia. Majitelia dlhopisov sa budú schádzať na schôdzi majiteľov dlhopisov, ktorá bude konštituovaná tak, že sa na nej bude rozhodovať presne o tých otázkach, o ktorých sa bude rozhodovať na valnom zhromaždení a majitelia dlhopisov opäť pomerom, ako sa v minulosti podieľali hlasmi cez akcie, budú rozhodovať aký majú postoj k otázkam, o ktorých sa bude hlasovať na valnom zhromaždení. Ich zástupca bude mať povinnosť takto o týchto otázkach hlasovať. 

Takéto základné princípy a pravidlá budeme odporúčať predstavenstvu. 

Aký bude výnos pre súčasných akcionárov, ak zamenia akcie za dlhopisy? 

Výnos bude spočívať v zákonnom nároku majiteľa cenného papiera na výplatu kupónu, čo je v podstate úrok. Ten sa bude vyplácať pravidelne každoročne vo výške, ktorá bude zrejme dvojzložková. Bude to fixné percento, dnes pracovne hovoríme asi o 5 percentách ročne, čo samozrejme ešte bude závisieť o viacerých okolností na trhu 

Okrem toho budeme hovoriť ešte o istej variabilnej zložke, na ktorú bude vplývať dosahovanie istých ukazovateľov samotnou VVS-kou. Nemusíme pritom samozrejme hovoriť len o dosahovaní zisku ale aj o iných ukazovateľoch, podľa ktorých bude možné hovoriť, o tom, či VVS sa vyvíja zdravo a úspešne

Podľa zákona zamestnanci nemôžu byť priamo akcionármi VVS. Ako teda chcete riešiť zamestnanecké akcie?  

Vzhľadom na zákonné obmedzenie, že akcionármi môžu byť len vymedzené subjekty, a nie priamo zamestnanci, zjednodušene by to malo fungovať tak, že zamestnanci dostanú takzvané virtuálne akcie, čo je jav bežný aj v zahraničných spoločnostiach, ktoré vydávajú zamestnanecké akcie. Táto akcia bude krytá v pomere 1:1 reálnou akciou, ktorú vydáva VVS, tak ako kedysi boli kedysi bankovky kryté zlatom a inými aktívami národnej banky. Zamestnanec teda bude mať virtuálne akcie, z ktorých mu budú plynúť tie benefity, o ktorých dnes prebieha diskusia v rámci štúdie uskutočniteľnosti

Hovorili ste o non core aktivitách. Čo si máme pod nimi predstaviť a čo to má vodárňam priniesť? 

Non-core aktivity môžeme označiť aj termínom neregulované aktivity v zmysle regulácie úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

VVS sú súkromná akciová spoločnosť, ktorá bola založená za účelom podnikania a jedným z atribútov podnikania je dosahovanie zisku. Vodárňam teda nie je zakázané zaoberať sa aj inými podnikateľskými aktivitami, ktorých účelom ja dosahovať zisk v rámci neregulovaných činností.

V rámci týchto neregulovaných činností chceme rozvíjať VVS ako spoločnosť holdingového typu. Vodárne majú stovky dodávateľov a obchodných partnerov, ktorým platia za dodávku tovarov a služieb. Logicky by sme sa mali zaoberať otázkou, či by nebolo pre VVS efektívne časť takto zaplatených prostriedkov inkasovať naspäť, ako podiel na zisku, ak bude v niektorých kľúčových dodávateľoch povedzme aj spoluinvestorom, alebo spolumajiteľom. 

Táto otázka pritom nemá len čiste ekonomický rozmer, je tu aj otázka stability spoločnosti. Ak uvažujeme povedzme o kľúčových dodávateľoch, ktorých nahradenie inými by bolo veľmi zložité a nákladné,  je správne uvažovať, ako mať väčší dosah na takých partnerov, ktorých výmena alebo zmena by spôsobovala pre VVS značné komplikácie. 

Čiže je tu aj rozmer prevencie pred tým, že sa niektorých z takýchto subjektov dostane do problémov, ktoré následne zasiahnu aj VVS. 

Uvažuje sa aj o investovaní do vývoja nových technológií, ktoré by vodárne v budúcnosti využívali? 

Áno, to je jeden zo smerov, ktorý bude investovanie VVS sledovať. Samozrejme okrem toho, že sa bude zaoberať investíciami do svojich kľúčových dodávateľov, ak chce byť VVS inovatívna, musí sa zaoberať investíciami aj do inovatívnych firiem Tie sú často len v základoch, alebo povedzme sú to často staratupy, ale majú nejakú unikátnu myšlienku a unikátnych ľudí . VVS, ako veľká spoločnosť môže podporou takýchto firiem veľa získať. 

Vo svete sú príklady, že spoločnosti zo sieťových odvetví investujú do rôznych startupov ktoré súvisia s ich core biznisom

Je vízia rozširovania aktivít VVS aj do ďalších oblastí, kde existujú nejaké spoločné body? Napríklad pri niektorých vodárenských spoločností vidíme presah aj do odpadového hospodárstva a podobne.

To je otázka investičnej stratégie. Je vysoko pravdepodobné, že feasibility study bude odporúčať, aby investičná stratégia podporovala core biznis, alebo ten druh činností, ktoré vodárne robia. To znamená, že VVS asi nebudú uvažovať o investícii do siete maloobchodných potravín, lebo sú na predaj a robia dobrú EBIDTu, lenže nesúvisia s činnosťou vodární. 

Ak v rámci vertikálnej štruktúry sú činnosti, ktoré sú súčasťou vodárenského procesu, tak samozrejme, že tu súvis je a VVS by sa mali snažiť, aby si zobrali kus koláča na všetkých úrovniach, ktoré súvisia s ich biznisom. 

Hovorili ste o internej banke. Čo si pod tým máme predstaviť v podmienkach VVS?

Interná banka má poskytovať finančné služby v obmedzenom rozsahu v prvom kroku pre zamestnancov VVS a v druhom pre jej klientov, teda odberateľov VVS. 

Jedná sa o poskytovanie produktov, predovšetkým úverového typu, Uvidíme, aká bude reakcia trhu. Diskutujeme o spolupráci s viacerými bankami, o úprave niektorých ich produktov na mieru pre potreby zamestnancov VVS. Vodárne nie sú banka a tak niektoré finančné služby nemôžu poskytovať samé. Táto spolupráca, by mala byť nastavená tak, aby bola obojstranne výhodná. 

To vzdialene pripomína Baťovský systém, keď starostlivosť firmy o zamestnancov nekončila len vyplatením mzdy. 

Samozrejme, je to možné.

Chceme to robiť v nejakých logických vlnách, Prvou vlnou je poskytovanie finančných služieb našim zamestnancom, pričom chceme, aby každý zo zamestnancov mal svoj profil, svoj účet v rámci intranetu, kde bude mať všetky informácie, ako je na tom so zamestnaneckými akciami, aké výnosy dostáva, aby mal prehľad o tom, aký má rating v rámci internej banky a na aké produkty dosiahne. Znamená to pre zamestnanca menej administratívy, a tým, že svojho zamestnanca ,,poznáme“ dostupnosť tých prostriedkov uňho bude v úvodzovkách okamžite. Jednoducho vieme, aký má credit scoring, na čo dosiahne a keď ho bude chcieť využiť, povedzme pôžičku, na ,,jedno kliknuie“ ho bude môcť využiť a najneskôr do 24 hodín bude mať peniaze na účte. 

Tieto služby by mali byť pre zamestnancov ultra dostupné, ultra rýchle a samozrejme výhodnejšie, ako iné pôžičky na trhu. 

Neskôr uvažujeme o rozšírení služieb aj našim klientom, keďže poznáme ich platobnú disciplínu.