Košice plánujú vstup do Dlhopisového programu VVS

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach konané dňa 24.11.2023 odporučilo primátorovi pripraviť v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. odborný materiál a návrh na vstup do Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Primátor s príjmom z Dlhopisového programu počíta už v rozpočte na rok 2024.

Návrh predložila predsedníčka Legislatívno-právnej komisie pri mestskom zastupiteľstve a  prednostka Miestneho úradu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce JUDr. Beáta Zemková. 

,,Východoslovenská vodárenská spoločnosť akciová spoločnosť pripravila odborný materiál, ktorý na pracovných rokovaniach predložila aj poslancom, týkajúci sa pripraveného Dlhopisového programu garantovaných výnosov, čo by mestu Košice mohlo priniesť finančné prostriedky už od roku 2024. Mesto Košice prejavilo záujem o vstup do tohto programu, avšak chýbali konkrétne informácie, ktoré v prípade záujmu mohli poslanci získať priamo na pracovných rokovaniach priamo vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A aj vzhľadom na vážnu finančnú situáciu, v ktorej sa mesto Košice nachádza a ktorá sa dotýka aj mestských častí, bude jednoznačne dôležité, aby v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou mesto pripravilo materiál už aj s uzneseniami pre mestské zastupiteľstvo v prípade, že odborný aparát mesta doručí alebo odporučí teda vstup mesta do tohto programu. Nakoľko Východoslovenská vodárenská spoločnosť bude pripravovať rozhodnutia už v dohľadnej dobe, je nevyhnutné predložiť materiál najneskôr na zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 12. decembra 2023,“ povedala JUDr. Beáta Zemková. 

Jej návrh podporila takmer dvojtretinová väčšina poslancov a nakoniec s ním počíta aj primátor Jaroslav Polaček.

,,V prvej desiatke našich opatrení (k rozpočtu na programové obdobie 2024 – 2026) je aj podporiť Dlhopisový program. Očakávame jednorazový príjem v sume 2,7 milióna EUR. Podľa týchto pravidiel môžeme požiadať o vyplatenie tohto podielu na 10 rokov dopredu. Čiže áno, takéto opatrenie dokonca my dnes už aj v tých našich opatreniach máme“ reagoval primátor.

Poslanci pritom konštatovali, že zatiaľ čo primátor v rozpočte ráta s príjmom len 2,7 milióna EUR, mesto môže v skutočnosti od VVS získať omnoho viac. 

Košice sú totiž s podielom 20,44% (1 429 940 akcií) najväčším akcionárom Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.. Vďaka Dlhopisovému programu garantovaných výnosov by mohli každoročne získať až 1 139 375 EUR. Za 20 rokov spolu by tak výnos pre Košice mohol dosiahnuť viac, ako 22,7 milióna EUR.

Vedenie mesta Košice otvorilo tému Dlhopisového programu v zastupiteľstve už v septembri. Na príprave materiálu, ktorý predložilo poslancom, však VVS neparticipovala a poslanci tak vo vzťahu k Dlhopisovému programu neprijali žiadne také rozhodnutie, ktoré by umožnilo Košiciam v budúcnosti dosiahnuť na výnosy z Dlhopisového programu.

Viacerí z poslancov sa písomne obrátili na vedenie VVS, aby im poskytlo relevantné informácie. VVS pre košických poslancov vypracovala odbornú analýzu a vedenie vodární malo s poslancami niekoľko pracovných stretnutí k téme Dlhopisového programu. Na základe záujmu poslancov o získanie relevantných informácií a aktivity VVS v piatok mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenie, žiadajúce vstup mesta Košice do Dlhopisového programu garantovaných výnosov.,,Interné diskusie akcionárov nám neprináleží akokoľvek hodnotiť, z nášho pohľadu vnímam ako dôležité, že dvaja najväčší akcionári VVS Košice a Prešov, ale aj mnohí ďalší, aktívne konajú vo veci vstupu do Dlhopisového programu. Keďže je to zložitá a komplexná téma, ktorú musia posúdiť na rôznych úrovniach, chápeme, že pri schvaľovaní najmä vo väčších mestách je potrebné postupovať takto po krokoch a téma vyvoláva rozsiahlu diskusiu, čo je správne. Podobné je to aj v ďalších mestách, o niečo jednoduchší postup je v menších samosprávach. Mnoho samospráv sa touto možnosťou príjmu do rozpočtu zaoberá práve v tomto období,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.