Klub akcionárov VVS podporuje Revúcku výzvu

Klub akcionárov VVS sa stotožňuje s hodnotami a posolstvom, ktoré primátori a starostovia sformulovali v tzv. Revúckej výzve. Klub bude presadzovať naplnenie požiadaviek adresovaných vedeniu VVS a využije svoju váhu a odborné zázemie pri podpore požiadaviek smerom k zákonodarnému zboru a orgánom štátnej správy.

„Veľmi citlivo vnímame diskusie a prípadné obavy obyvateľov niektorých miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS, z údajnej hrozby „predaja vody,“ skrytej privatizácie VVS, nárastu cien vody v dôsledku Dlhopisového programu garantovaných výnosov, či rozpredaja majetku VVS. Aj keď vychádzajú z laického pohľadu na VVS, rešpektujeme demokratické princípy a preto považujeme za veľmi dôležité zaoberať sa nimi a nenechať ich bez povšimnutia.

Vítam preto priamy postup primátora Revúcej, Júliusa Buchtu, iniciátora výzvy, ktorý jasne sformuloval to, čo je záujmom občanov v jeho meste, oslovil niektorých ostatných akcionárov, ktorí sa stotožnili s jeho návrhom a predostreli ich zreteľne artikulovaný postoj,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.

Revúcka výzva artikuluje a žiada garanciu týchto základných princípov:

  1. SME PROTI PREDAJU SLOVENSKEJ VODY, AKO NAJCENNEJŠIEHO NÁRODNÉHO BOHATSTVA.
  2. SME PROTI PRIVATIZÁCII VODÁRNÍ – MUSIA OSTAŤ POD KONTOLOU SAMOSPRÁV.
  3. VÝNOSY Z DLHOPISOV VODA SPIEVA I. NEZAPLATIA OBČANIA DRAHŠOU VODOU.
  4. NÁKLADY NA DLHOPISY VODA SPIEVA I. NESMÚ ZNÍŽIŤ KVALITU SLUŽIEB OBČANOM.

Poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov VVS, ktorý tvoria primátori a starostovia miest, ktoré sú akcionármi VVS, výzvu prerokoval a drvivá väčšina jeho členov sa stotožnila s hodnotami, ktoré zakladatelia a signatári výzvy komunikujú. Prijali odporúčanie, aby sa Klub akcionárov zasadil o presadzovanie týchto hodnôt a poveril člena správnej rady Klubu akcionárov, aby ako člen predstavenstva VVS predložil tieto požiadavky na rokovanie orgánov VVS. 

Niektoré z požiadaviek akcionárov sú v súčasnej legislatíve zakotvené, považujeme však za opodstatnené komunikovať s príslušnými orgánmi, aby ostali garantované aj do budúcna a nemohlo dôjsť k ich zmene. Predovšetkým, aby voda a vodné zdroje ostali zachované v rukách štátu a rovnako, aby vodárenské spoločnosti ostali plne v rukách subjektov verejného práva – teda samospráv.

Rovnako dôležité je dať mestám a obciam garanciu, že výnosy, ktoré ako akcionári môžu získať v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov, v žiadnom prípade nebudú plynúť zo zvýšenia cien vodného a stočného, ani z prípadného predaja majetku VVS, znamenajúceho zníženie kvality služieb občanov.

Tieto hodnoty vnímame ako kľúčové pre akcionárov a budeme sa zasadzovať za ich presadzovanie,“ uzavrel Kratky.  Predstavenstvo a dozorná rada VVS už koncom februára jednomyseľne schválila uznesenie, že náklady na výplatu výnosov z dlhopisov Voda spieva I. nebude premietať do tzv. oprávnených nákladov, z ktorých sa vypočítava cena vodného a stočného pre obyvateľov. To znamená, že ceny vodného a stočného sa kvôli výplate výnosov z dlhopisov Voda spieva I. zvyšovať nebudú.