HLAVNÍ KONTROLÓRI OBCIAM ODPORÚČAJÚ VSTUP DO DLHOPISOVÉHO PROGRAMU

Po Odbornej konferencii pre hlavných kontrolórov akcionárov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. to zaznelo z úst viacerých hlavných kontrolórov miest a obcí. 

,,Povinnosťou obce aj orgánov obce, to znamená starostu a poslancov obecného zastupiteľstva je majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať. Ak im doterajšie vlastníctvo akcií ich majetok nezveľaďovalo ani nezhodnocovalo a garantovaný program túto možnosť prináša, mali by so všetkou zodpovednosťou vstup do tohto programu zvážiť,“ vysvetlil doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD

,,Je to samozrejme ich dobrovoľné rozhodnutie, v každom prípade a obec sa musí správať ako dobrý hospodár. Ak je tento program spôsobilý priniesť jej majetkový prospech, tak áno,“ reagoval jednoznačne na otázku, či by obec mala, alebo nemala do dlhopisového programu vstúpiť. Vyjadril sa aj k tomu, či takýmto krokom sú obce vystavené riziku.  ,,Podľa môjho názoru z hľadiska zákonnosti obce vystavené riziku nie sú, pretože celý proces je pripravený v súlade so zákonnými normami a sú zohľadňované aj individuálne Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom konkrétnej obce“ dodal Tekeli. 

Hlavní kontrolóri dostali podrobnú informáciu aj o možnosti získať výnosy za niekoľko rokov hoci aj hneď v prvom roku po vstupe do dlhopisového programu.

,,Túto to myšlienka bola v podstate ovplyvnená samosprávami, ktoré mali potrebu naakumulovať väčší objem zdrojov, aby mohli realizovať potreby svojich občanov v danom konkrétnom čase. Preto sme hľadali riešenie v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou a vymysleli sme to, že bude možnosť formou bankového produktu poskytnúť tieto zdroje aj vo väčšom objeme, ako generuje ročný kupón a bude to násobok, ktorý sa dohodne s danou samosprávou – či už 10 alebo 15 násobok toho ročného výnosu.

Týmto spôsobom získajú samosprávy väčší objem peňazí, ktoré môžu v danej chvíli použiť práve na pokrytie nejakých významných potrieb, ktoré obec má v danom čase. Z pohľadu samosprávy sa bude jednať o návratný zdroj financovania, ktorý jej bude vyplatený jednorazovo a splácaný bude potom alikvotnými čiastkami z výnosov z dlhopisov Voda spieva I.,“ vysvetlil Ing Milan Štefanko, zo Slovenskej sporiteľne.

,,Som veľmi rád, že som sa mohol tejto konferencie zúčastniť, keď mi pred niekoľkými mesiacmi dali otázku, že aký mám názor na dlhopisový program, bol na pochybách, čo odpovedať. Nemal som k tomu skoro žiadne informácie. Myslím si, že po dnešnej konferencii budem vedieť dostatočne zodpovedne dať svoje stanovisko. Po dnešnom dni budem odporúčať poslancom, aby hlasovali za tento dlhopisový program. Aj v zákone je napísané, že obec sa má správať čo najhospodárnejšie a tak, aby zveľaďovala a rozvíjala svoj majetok. A vzhľadom k tomu, že výnos z akcií bol veľmi nízky, teraz výnos z dlhopisov bude podstatne vyšší, takže určite dám stanovisko také, že odporúčam,“ povedal Vladimír Matfiak, hlavný kontrolór obce Uzovské Pekľany, 

,,Tým, že som kontrolór vo viacerých obciach, nie som vždy tam, kde sú vaši kolegovia, ktorí tie informácie podávali, takže tu som získala celkový prehľad. Moje stanovisko v podstate bude odporúčajúce, ale až po analýze toho, že čo dostaneme, ak sa všetko zdaní a zaplatia sa poplatky,“  uviedla Ing. Eva Harsághy, hlavná kontrolórka viacerých obcí

,,Edukácia kontrolórov k Dlhopisovému programu garantovaných výnosov je veľmi dôležitá pretože práve kontrolóri zohrávajú dôležitú úlohu v rámci obcí. Doposiaľ od vzniku dlhopisového programu garantovaných výnosov sme sa snažili priniesť všetky informácie nielen starostom, poslancom, ale práve dnes aj samotným kontrolórom. Na základe spätnej väzby od účastníkov myslím, že to má zmysel,“ povedala Miroslava Hančaková, riaditeľka Klubu akcionárov VVS. 

,,Už niekoľko týždňov sa na mňa obracajú kolegovia s otázkou, ako majú zareagovať.  Preto som sa veľmi potešil, že sa rozvinula spolupráca medzi vodárenskou spoločnosťou a združením hlavných kontrolórov. Dnešná konferencia myslím, všetkým dokázala zodpovedať mnohé otázky. Informácie, ktoré sme dostali určite každému z nás ozrejmili hlbšie celý ten proces, ktorý je podľa môjho názoru veľmi špecifický.  Kontrolór v tejto veci nevydáva záväzné stanovisko, zákonom to nie je predpísané, ale určite vie vysloviť svoj názor. Ak je teda ,,doma“ so svojimi informáciami aj je s témou oboznámený, dokáže usmerniť svojich volených funkcionárov či poslancov či starostov,“ komentoval Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov

,,Do štruktúry orgánov obce môžeme zahrnúť aj hlavných kontrolórov, ktorí sú častokrát ako pre starostov primátorov ale aj pre samotných poslancov, poradcami a osobami, ktoré v podstate garantujú, či proces, do ktorého sa obec chce pustiť, je hospodárny, je zákonný a kontrolóri sú tými osobami, ktoré sa k tejto téme musia vyjadrovať. A vzhľadom k tomu, že táto problematika vstupu do dlhopisového programu, je robustnou problematikou sme veľmi radi, že sme mohli uzavrieť partnerstvo so združením hlavných kontrolórov a aj takýmto spôsobom hlavných kontrolórov v tejto otázke edukovať“ uzavrel Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

Na záver konferencie Riaditeľ akvizičného oddelenia Klub akcionárov VVS zhrnul hlavné fakty: 

  1. Zapojiť sa do dlhopisového programu garantovaných výnosov je pre akcionárov možnosť, nie povinnosť. 
  2. Zapojením sa do programu získa každý akcionár 16 násobok výnosu oproti doteraz vyplácaným dividendám. Doteraz bolo v priemere na akciu vyplácaných 5 centov ročne. Teraz je to 80 centov ročne na každú akciu. 
  3. Prospekt emitenta schválila Národná banka Slovenska. Finančným partnerom a administrátorom emisie, ako aj poradcom je Slovenská sporiteľňa, a.s., Celý proces právne zastrašuje odborný garant – advokátska kancelária doc. JUDr. Jozefa Tekeliho, PhD.
  4. Telefónne číslo na zelenú dlhopisovú linku, je 0 800 500 262. V prípade akýchkoľvek otázok, v prípade záujmu o registráciu, alebo nezáväzné informačné stretnutie, na tomto telefónnom čísle sa záujemcovia dozvedia všetky informácie a dá sa dohodnúť stretnutie.