Dlhopisy vodu nezdražia

Ceny vodného a stočného sa kvôli výplate výnosov z Dlhopisov Voda spieva I. zvyšovať nebudú. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. tento náklad do cien vodného a stočného nepremietne. Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS.

,,Východoslovenská vodárenská spoločnosť sa v niektorých mestách stala nástrojom politického boja. Dezinformačnými kampaňami sa niektorí politickí kandidáti snažia získať pozornosť obyvateľov. VVS ako apolitická spoločnosť sa nechce a nebude do tohto boja zapájať. Je však našou povinnosťou uviesť na pravú mieru fakty, ak o nás niekto šíri lži. Jednou, čoraz častejšie opakovanou sa stáva, že výnosy z dlhopisov budú mať za následok zvýšenie cien vodného a stočného. Nebudú. Hovorili a hovoríme to celkom jednoznačne,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov. 

Text vyhlásenia v plnom znení:

VVS, a.s. vydala dňa 16. júna 2023 Prospekt emitenta  Dlhopis VODA SPIEVA I., ktorý bol schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím, č. z.: 100-000-533-042 k č. sp.: NBS1-000-086-366 zo dňa 26. 06. 2023 vrátane jeho dodatku č. 1 zo dňa 25. augusta 2023.  

Uvedená emisia dlhopisov je reakciou VVS, a.s. na požiadavky našich akcionárov inkasovať pravidelný a prediktívny výnos z VVS, a.s. v prospech obecných/mestských rozpočtov. VVS, a.s. vníma, že de facto konečnými beneficientmi daných výnosov sú obyvatelia obcí a miest našich akcionárov zapojených do Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, a.s. (Dlhopisu VODA SPIEVA I.).

Naši akcionári verbalizovali svoju obavu, aby sa síce na jednej strane týmto beneficientom prostredníctvom nášho finančného príspevku do obecných rozpočtov VVS, a.s. pomohlo k zlepšeniu kvality najmä komunálneho života, ale na druhej strane sa tým istým beneficientom a aj ďalším obyvateľom miest a obcí našich akcionárov v dôsledku toho nezvýšila cena vodného a stočného.

VVS, a.s. preto vyhlasuje, že v príčinnej súvislosti s Dlhopismi VODA SPIEVA I. a vyplácaným pevným výnosom z dlhopisov vo výške 6% p.a.    n e b u d e    do oprávnených nákladov v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky uplatňovať náklady spojené výplatou výnosov z emisie Dlhopisov VODA SPIEVA I.