Dlhopisy vodu nezdražia

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. nebude kvôli Dlhopisovému programu garantovaných výnosov rozpredávať lukratívny majetok, nebude prepúšťať zamestnancov, nebude znižovať výdavky do obnovy vodárenskej infraštruktúry a nebude ani čerpať nové úvery slúžiace na výplatu kupónov z dlhopisov Voda spieva I.

Vyplýva to z jednomyseľne schváleného uznesenia predstavenstva a dozornej rady VVS. Vedenie vodární tak vychádza v ústrety požiadavke primátorov a starostov miest a obcí, ktoré sú akcionármi VVS, ktorí ju sformulovali v takzvanej Revúckej výzve. 

,,Výzvu starostov a primátorov vnímame ako reflexiu nálad a obáv občanov miest a obcí, ktoré sú našimi akcionármi, a akokoľvek ide o laické názory, považujeme za správne sa nimi zaoberať. Počas prípravy dlhopisového programu sme sa veľmi dôsledne zaoberali otázkou, či bude VVS schopná vyplácať kupón z dlhopisu Voda spieva I. vo výške 6%. Bolo vykonaných viacero ekonomických analýz, okrem iného aj v spolupráci s PricewaterhouseCoopers advisory, s.r.o. Žiadna z uvedených analýz ako zdroj krytia výplaty dlhopisových kupónov nepredpokladá realizáciu opatrení uvedených v Revúckej výzve, teda predaj časti lukratívneho majetku VVS,  zníženie prevádzkových nákladov (napr. prepúšťaním zamestnancov),  zníženie kapitálových výdavkov VVS smerujúcich do obnovy vodárenskej infraštruktúry či zvýšenie dlhovej služby spoločnosti prijatím nového úveru slúžiaceho na financovanie výplaty kupónov,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov. 

Text vyhlásenia v plnom znení:

VVS, a.s. vydala dňa 16. júna 2023 Prospekt emitenta  Dlhopis VODA SPIEVA I., ktorý bol schválený Národnou bankou Slovenska rozhodnutím, č. z.: 100-000-533-042 k č. sp.: NBS1-000-086-366 zo dňa 26.06.2023 vrátane jeho dodatku č. 1 zo dňa 25. augusta 2023.  

Uvedená emisia dlhopisov je reakciou VVS, a.s. na požiadavky našich akcionárov inkasovať pravidelný a prediktívny výnos z VVS, a.s. v prospech obecných/mestských rozpočtov. VVS, a.s. vníma, že de facto konečnými beneficientmi daných výnosov sú obyvatelia obcí a miest našich akcionárov zapojených do Dlhopisového programu garantovaných výnosov VVS, a.s. (Dlhopisu VODA SPIEVA I).

Naši akcionári verbalizovali svoju obavu, aby sa síce na jednej strane týmto beneficientom prostredníctvom finančného príspevku do obecných rozpočtov VVS, a.s. pomohlo k zlepšeniu kvality najmä komunálneho života, ale na druhej strane nedošlo k negatívnym ekonomickým opatreniam na strane VVS, a.s.

VVS, a.s. preto vyhlasuje, že výlučne v kauzálnom vzťahu s potrebou financovania výplaty kupónov z dlhopisov Voda Spieva I. nepristúpi k realizácii opatrení, ktoré budú smerovať k

a) predaju časti lukratívneho majetku VVS,

b) zníženiu prevádzkových nákladov (napr. prepúšťaním zamestnancov)

c) zníženiu kapitálových výdavkov VVS smerujúcich do obnovy vodárenskej infraštruktúry,

d) zvýšeniu dlhovej služby spoločnosti, napr. v súvislosti s prijatím nového úveru slúžiaceho na financovanie výplaty kupónov.

Vedenie VVS pritom už pred časom rovnako jednoznačne prijalo uznesenie, že kvôli výplate výnosov z dlhopisov Voda spieva I. tiež nebude zvyšovať ceny vodného a stočného, pretože tento náklad jednoducho do cien vodného a stočného nepremietne.

Tzv. Revúcku výzvu podpísali 15. marca 2024 v Košiciach primátori a starostovia miest Michalovce, Revúca a Sabinov i obcí Gočovo, Sedlice, Vlachovo. 

Pomenovali v nej a žiadali garanciu dodržania týchto základných princípov:

  1. SME PROTI PREDAJU SLOVENSKEJ VODY AKO NAJCENNEJŠIEHO NÁRODNÉHO BOHATSTVA,
  2. SME PROTI PRIVATIZÁCII VODÁRNÍ – MUSIA OSTAŤ POD KONTROLOU SAMOSPRÁV,
  3. VÝNOSY Z DLHOPISOV VODA SPIEVA I. NEZAPLATIA OBČANIA DRAHŠOU VODOU,
  4. NÁKLADY NA DLHOPISY VODA SPIEVA I. NESMÚ ZNÍŽIŤ KVALITU SLUŽIEB OBČANOM.

Klub akcionárov VVS sa stotožnil s hodnotami a posolstvom, ktoré primátori a starostovia vo výzve sformulovali, zasadil sa za ich presadzovanie a po dôkladnom prejednaní Poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov poveril člena správnej rady Daniela Kratkeho, aby ako člen predstavenstva VVS predložil tieto požiadavky na rokovanie orgánov VVS.