AKCIONÁRI SCHVÁLILI NOVÚ CENU AKCIÍ VVS

Valné zhromaždenie Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. schválilo výkup vlastných akcií spoločnosťou VVS, určilo novú výkupnú cenu akcie na 13,28 EUR a akcionári schválili aj zmenu stanov. Prijali tak kľúčové zmeny potrebné pre efektívne spustenie Dlhopisového programu garantovaných výnosov.  Zmeny prešli s historicky rekordnou podporou vyše 86 % akcionárov. 

,,Zmenu stanov sa podarilo dosiahnuť prvýkrát od roku 2003. Podpora vyše 86 % ukazuje, že vznikol široký konsenzus malých aj najväčších akcionárov, čo je po minulých obdobiach veľmi dôležitý signál svedčiaci o  dobrej komunikácii vedenia spoločnosti tak s veľkými akcionármi, ako aj s malými, zastúpenými v Klube akcionárov VVS,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov.

Akcie VVS nie sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ich cenu tak neurčuje trh. Valné zhromaždenie tak ešte v roku 2006 stanovilo výkupnú cenu akcií na 3,32 EUR za akciu

,,Za 20 rokov však hodnota majetku spoločnosti stúpla štvornásobne, a preto považujeme za správne a spravodlivé, aby sa tento nárast prejavil aj na cene akcií,“ vysvetľuje Kratky. 

Schválením novej ceny akcií si tak akcionári otvorili cestu k jednoduchému vstupu do Dlhopisového programu garantovaných výnosov, ako i možnosť inkasovať každoročne atraktívny výnos od VVS. Predúpis Dlhopisov Voda spieva I. tak začne 3. júla o 00:00 prostredníctvom internetového portálu www.dlhopisyvvs.sk alebo zelenej dlhopisovej linky 0800 500 262.

Druhým kľúčovým bodom pre komfortnú realizáciu Dlhopisového programu garantovaných výnosov bolo zosúladenie stanov so zmenami v legislatíve a s prospektom emitenta k Dlhopisom VVS Voda spieva I. Národná banka Slovenska v týchto dňoch posudzuje prospekt dlhopisov pripravený v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou, a.s. aj v časti dodržiavania ekonomických ukazovateľov, takže prospekt aj stanovy v tomto smere budú v súlade. 

Schválená zmena stanov tiež zavádza inštitút Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť, čím sa posilní permanentná kontrola akcionárov nad ekonomickým chodom spoločnosti.

Okrem toho akcionári schválili riadnu účtovnú závierku k 31. 12. 2022 a návrh na vysporiadanie výsledku za rok 2022. Hospodársky výsledok spoločnosti bol zverejnený zákonným spôsobom už dávnejšie.