VÝCHOD BUDE MAŤ VODÁRENSKÉHO OMBUDSMANA

Vytvorenie Úradu vodárenského ombudsmana schválilo predstavenstvo a dozorná rada Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Na čele úradu bude stáť JUDr. Miroslav Kráľ.

Cieľom tohto kroku je skvalitniť vzťahy VVS s jej odberateľmi, obchodnými partnermi, akcionármi a ďalšími subjektmi, s ktorými vodárne prichádzajú do kontaktu. 

Úlohou úradu bude  zaoberať sa prípadmi občanov, ale aj iných partnerov VVS, ktorí budú mať pocit, že ich práva neboli zo strany VVS bezo zbytku rešpektované. Ombudsman bude vybavený patričnými kompetenciami, aby takéto prípady mohol nielen preskúmať, ale hájiť záujmy napríklad občanov a riešiť ich prípady s príslušnými útvarmi VVS, prípadne priamo s vedením spoločnosti. 

,,Ombudsman je ochranca práv zákazníkov, ale rovnako sa naňho budú môcť obracať aj akcionári, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, ich hlavní kontrolóri, napríklad aj v súvislosti s Dlhopisovým programom garantovaných výnosov, ak budú mať napríklad pocit, že vstupom do programu by mohlo nastať na strane obce oslabenie ich akcionárskych práv,“ povedal Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. 

,,Úrad vodárenského ombudsmana bol zriadený za tým účelom, aby bol dôveryhodným, odborným a nezávislým partnerom pre odberateľov, dodávateľov, akcionárov, ale aj iných dotknutých osôb, v prípade, že narazia na prekážky či otázky súvisiace s poskytovanými službami a pre kooperáciu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Úrad by mal poskytovať spravodlivé, objektívne, rýchle, ale najmä efektívne riešenia pre všetky odôvodnené podnety, sťažnosti a návrhy na zlepšenie vzťahu toho-ktorého subjektu s VVS. Úrad by teda mal pôsobiť ako nezávislá entita, ako medzičlánok medzi VVS a jej klientmi či partnermi.

Základným poslaním by malo byť poskytovanie nezaujatej podpory všetkým, ktorých očakávania súvisiace so službami a vzťahom s VVS neboli bezo zbytku naplnené. 

Zjednodušene povedané, činnosť by sa mala sústrediť na riešenie sporov a sťažností v oblasti vodárenstva a práv spotrebiteľov, obchodných partnerov i akcionárov,“ povedal Miroslav Kráľ, predseda Úradu vodárenského ombudsmana.

Miroslav Kráľ má za sebou vyše 40 rokov skúseností v oblasti práva. Viac ako 20 rokov pôsobí ako advokát, v minulosti aj ako podnikový právnik, má skúsenosť aj z pôsobenia v štátnych inštitúciách. Bol členom dvoch rozhodcovských súdov. Orgány VVS vybrali ombudsmana spomedzi viac ako 40 kandidátov.