Vy sa pýtate, my odpovedáme

Čo znamená pojem hromadná akcia? 

Hromadná akcia je cenný papier, ktorý v sebe zahŕňa všetky jednotlivé akcie, ktoré akcionár vlastní. Vydáva sa v prípadoch, kedy má akcionár väčší počet jednotlivých akcií, aby sa nemusela tlačiť každá samostatne.

Napríklad, ak má obec 10 000 ks akcií, namiesto 10 000 ks jednotlivých listov akcií dostane 1 kus hromadnej akcie. Tento 1 kus hromadnej akcie bude v súhrne nahrádzať 10 000 kusov akcií, ktoré má akcionár.  Hromadnú akciu je možné rozdeliť aj na menšie časti alebo rozdeliť na jednotlivé akcie. Akcionár tak môže mať napríklad aj 2 hromadné akcie, každá bude nahrádzať 5 000 kusov.

V prípade VVS, a.s. je uvedené aj vhodné praktické riešenie, nakoľko počet jednotlivých akcií, ktoré vlastnia akcionári je skoro 7 miliónov. Tlač jednotlivých akcií by bola jednak nákladná, administratívne náročná ale hlavne nepraktická pri odovzdávaní akcionárom. Najväčší akcionár by musel prevziať viac ako 1,4 milióna jednotlivých akcií.

Aká je hodnota jednej akcie? 

Hodnota 1 ks akcie VVS, a.s. je 33 EUR. Hodnota hromadnej akcie sa teda bude rovnať menovitej hodnote 1 ks akcie VVS vynásobenej počtom kusov akcií, ktoré akcionár vlastní. Teda ak má akcionár 10 000 ks akcií VVS, hodnota hromadnej akcie bude 10 000 x 33 EUR = 330 000 EUR.

Akým spôsobom majú hromadnú akciu akcionári uchovávať?

Nie je potrebný žiadny špeciálny spôsob uchovávania akcií. Dôvodom je tá skutočnosť, že evidenciu akcionárov vedie emitent, teda VVS, a.s., a preto neexistuje možnosť ich zneužitia ani v prípade ich zničenia, straty alebo nezákonného rozmnožovania. Akcie majú len deklaratórny charakter, že daná obec má majetkovú účasť na spoločnosti.

Čo sa stane ak bude akcia ukradnutá alebo znehodnotená? Dá sa nahradiť? 

Zákon myslí aj prípady, kedy dôjde k strate alebo nenapraviteľnému znehodnoteniu cenného papiera. V takomto prípade, súd na návrh akcionára začne takzvané umorovacie konanie, kedy sa stratená alebo znehodnotená hromadná akcia vyhlási za neplatnú a namiesto nej bude akcionárovi vydaná nová hromadná akcia.

Ak akcionári majú teraz akcie v banke, tak majú prehľad. Budú mať rovnaký prehľad o akciách aj v listinnej forme? 

Vlastníctvo akcií sa eviduje na viacerých úrovniach, nielen na listine (hromadnej akcii), ktorá bude odovzdaná akcionárom. Akcionári VVS, a.s. (mestá a obce) evidujú svoje majetkové účasti vo VVS, a.s. aj vo svojom účtovníctve a rovnako aj VVS, a.s. eviduje počet akcionárov, počet nimi vlastnených akcií. Všetky zmeny v akcionárskej štruktúre môžu nastať len v prípade ak osoba oprávnená konať za akcionára predloží žiadosť o zaevidovanie zmien. V prípade miest a obcí je potrené pre nakladanie s akciami predchádzajúci súhlas zastupiteľstva, teda ide o ďalší kontrolný mechanizmus, ktorý zabraňuje akýmkoľvek možným špekuláciám s akciami VVS a.s.