Vy sa pýtate, my odpovedáme. Korešpondečné hlasovanie

Prečo mám hlasovať korešpondenčne?

Zmyslom korešpondenčného hlasovanie je umožniť  čo najširšiemu okruhu akcionárov vykonať ich hlasovacie právo bez potreby ich osobnej účasti na valnom zhromaždení. Aktuálne je však tým hlavným dôvodom snaha o obmedzenie zhromažďovania sa  väčších skupín osôb, aby sa predchádzalo šíreniu koronavírusu. 

Ako mám vykonať hlasovanie?

Akcionár do rámčeka pri jednotlivých bodoch programu, o ktorých sa hlasuje označí svoju voľbu symbolom: [x]

Po vykonaní hlasovania na záver hlasovacieho lístka je potrebné doplniť:

  1. Miesto vyhotovenia
  2. Dátum vyhotovenia
  3. Čas vyhotovenia
  4. Úradne osvedčený podpis akcionára alebo splnomocnenca zastupujúceho akcionára

Na čo si mám dať pozor?

Na poštovej zásielke obsahujúcej korešpondenčný hlasovací lístok musí byť na obálke jasne a viditeľne označené, že obsahuje korešpondenčný hlasovací lístok. Posledný deň na doručenie korešpondenčného hlasovacieho lístka, je 28.02.2022. 

V obálke sa musí nachádzať:

  1. Vyplnený korešpondenčný hlasovací lístok 
  2. Úradne overené aktuálne osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce, resp. primátora mesta. 
  3. Písomnú plnú moc s úradne overeným podpisom akcionára, ktorý udelil splnomocnenie (len v prípade ak hlasuje za akcionára jeho splnomocnenec).

Dokedy je potrebné hlasovať?

Akcionár podá obálku na pošte optimálne najneskôr 26.02.2022, tak aby bola doručená do 28.02.2022 na adresu sídla spoločnosti.  

Nestačí podanie obálky na poštu 28.02.2022. Je potrebné aby hlasovací lístok bol doručený najneskôr 28.02.2022, inak sa na hlasovanie akcionára nebude prihliadať.

Môžem zmeniť názor? Čo v prípade ak som niečo zabudol?

Ak akcionár po zaslaní korešpondenčného hlasovacieho lístka zmení názor a bude chcieť zmeniť hlasovanie o uznesení k bodu programu zašle spoločnosti nový korešpondenčný hlasovací lístok. Pri hlasovaní sa bude prihliadať iba na korešpondenčný hlasovací lístok, ktorý bol podľa dátumu vyhotovený najneskôr. Akcionár, ktorý by zabudol napríklad overiť svoj podpis, či zaslať osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce, resp. primátora mesta vie tak urobiť aj dodatočne. Musí však dodržať posledný termín na doručenie, ktorým je 28.02.2022.

Musím hlasovať osobne alebo sa môžem nechať zastúpiť?

Výkonom hlasovacieho práva môžete poveriť aj zástupcu – splnomocnenca. Podpis akcionára, ktorý sa dal zastúpiť na základe plnej moci musí byť úradne osvedčený. 

Klub akcionárov VVS a.s. poskytne všetkým záujemcom o členstvo v klube bezplatné poradenstvo. 

Na každom hlase záleží! Pomôžeme Vám, aby Váš hlas nevyšiel nazmar. 

Neviete ako postupovať? Máte pochybnosti čo je potrebné vyplniť a priložiť k hlasovaciemu lístku, aby Váš hlas neprepadol? Máte ďalšie otázky? 

Neváhajte nás kontaktovať  

JUDr. Ľubomír Čigáš, riaditeľ Klubu akcionárov VVS a.s.

Tel: 0907 091 945

Email: cigas@klubakcionarov.sk