VVS ZLEPŠILI HOSPODÁRENIE AJ INVESTOVALI VIAC

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. dosiahla za rok 2023 čistý zisk 227 100 €. Zisk pred zdanením predstavoval 856 939 €. Keďže východiská pre rok 2023 predpokladali stratu 7 000 000 €, výsledné hospodárenie sa tak oproti plánu podarilo zlepšiť o 7 856 939 €. Oproti roku 2022 je to zlepšenie o 2,6 milióna eur. Na výročnom stretnutí akcionárov/valnom zhromaždení o tom informoval generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch. 

Akcionári veľkou väčšinou (vyše 90 % hlasov) potvrdili pokračovanie v Dlhopisovom programe garantovaných výnosov, keď aj na ďalšie obdobie schválili výkup vlastných akcií VVS za priemernú cenu 13,28 EUR/kus.

Obrázok, na ktorom je doprava, lietadlo/hoblík, snímka obrazovky, nebo

Automaticky generovaný popis

,,Tento výsledok sa podarilo dosiahnuť kombináciou manažérskych opatrení a externých okolností – nečerpaním niektorých plánovaných nákladových položiek, vďaka pozitívnemu vývoju cien elektrickej energie na svetových burzách, čerpaním dotácií na energie poskytnutých Ministerstvom hospodárstva SR vo výške 1 423 847 € a vytvorením rezerv na žiadosti za obdobie október až december 2023 vo výške 527 513 €, vysvetlil Stanislav Prcúch.

,,Treba zdôrazniť, že nečerpanie niektorých nákladových položiek neznamenalo zastavenie investičnej činnosti VVS. Naopak, dramaticky sa zvýšila a bola dokonca výrazne vyššia ako v roku 2022, 2021 i 2020,“ dodal.

Výnosy vodární za rok 2023 dosiahli 128 006 422 €, čo je oproti predošlému roku nárast o 12,38 % alebo 14,1 milióna eur.

Najväčší podiel na výnosoch prirodzene tvorili tržby za pitnú vodu a odvedenú vodu – až 85,8 % (109 777 179 €). Až 14,2 %  výnosov VVS už dnes tvoria príjmy z neregulovaných činností.

Náklady bez dane z príjmu splatnej a odloženej dosiahli v roku 2023 127 149 483 €. 

Na tvorbe nákladov sa najväčšou mierou podieľali osobné náklady, teda mzdy a odvody, ktoré  spolu tvoria až 38,5 % celkových nákladov VVS. Druhou najväčšou nákladovou položkou sú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, ktoré vzhľadom na obrovský objem majetku, ktorý VVS prevádzkuje, predstavujú až 23,7 % z celkových nákladov. To je vyše 30,134 milióna eur.Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis

Za rok 2023 Východoslovenská vodárenská spoločnosť zrealizovala investičné práce v celkovom objeme 25 694 019 €, teda takmer dvojnásobok oproti roku 2022, 2021 i 2020!

VVS realizovala  projekty  kofinancované  z podporných  fondov  Európskej  únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ide o projekty z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Okrem toho VVS realizovala aj investície zabezpečované dodávateľsky vo výške 8 519 982 €, investície zabezpečované hospodársky vo výške 1 034 251 €, investície realizované Hospodárskym strediskom a stavby vo výške 767 031 €. Ďalších vyše 9,4 milióna eur VVS vynaložili na opravy a údržbu majetku.

V roku 2023 vodárne spolu zrealizovali 4 774 vodovodných a kanalizačných prípojok. VVS v súčasnosti spravuje 6 614 kilometrov vodovodnej siete, čo približne zodpovedá vzdialenosti z Košíc do Montrealu.

Hodnota majetku VVS k  31.  12.  2023  dosiahla 573 078 908 €. Najväčší podiel má dlhodobý majetok, ktorý v roku 2023 tvoril 94,66 % majetku (542 450 751€). Vlastné imanie spoločnosti k 31. 12. 2023 predstavovalo 260 363 153 € .

Počet zamestnancov spoločnosti za rok 2023 bol 2 039. Priemerná mesačná mzda zamestnanca dosiahla 1 365,56 €.

V ROKU 2024 VYSOKÉ INVESTÍCIE, O HOSPODÁRSKOM VÝSLEDKU  ROZHODNE ÚRSO

V roku 2024 vedenie VVS predpokladá dosiahnutie celkových výnosov 123 245 607 €, čo je menej ako v roku 2023.

,,Tento predpokladaný pokles vyplýva zo zníženia cien vodného a stočného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v septembri 2023,“ uviedol generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch.

Až 86,5 % výnosov bude tvorených z hlavných činností spoločnosti. Pri predpokladanom odbyte a platných cenách vody sú tržby za vodu pitnú a vodu odvedenú naplánované na 106 591 137 €.

Náklady na realizované výnosy očakáva VVS vo výške 129 695 607 €.

Najväčšiu časť, až vyše 40 %, budú tvoriť osobné náklady (mzdy, odvody) – 53 000 000 €, pri plánovanom počte zamestnancov 2 078. Navýšenie osobných nákladov súvisí so schváleným a dojednaným zvýšením mzdových taríf v súvislosti s novou Kolektívnou zmluvou na roky 2024 – 2027. Podľa nej by priemerná mzda vo VVS v roku 2024 mala dosiahnuť 1 439 €, čo zodpovedá predpokladanej úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2023.

Druhou najväčšou nákladovou položkou budú odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Tie dosiahnu 29 006 520 €. 

,,Ak nedôjde k úprave cien vodného a stočného, pri súčasne schválených maximálnych cenách vody teda rozpočtujeme na rok 2024 stratu vo výške 6 450 000 €.

Skutočné ekonomicky oprávnené  náklady za rok 2023 však vytvárajú možnosť podania cenového návrhu v roku 2024, kde by bol opodstatnený rast cien presahujúci 10 %.

V prípade schválenia nového cenového návrhu zo strany ÚRSO aspoň na úrovni rastu okolo 10 % a uplatnení týchto cien v priebehu 2. kvartálu 2024 možno predpokladať vyrovnaný výsledok hospodárenia,“ vysvetľuje Stanislav Prcúch.

Investičné výdavky má VVS na rok 2024 rozpočtované vo výške 60 369 641 €, čo je viac ako dvojnásobok oproti roku 2023.

Bezprostredne po výročnom stretnutí akcionárov nasledovalo Valné zhromaždenie, ktoré schválilo prezentované výsledky. 

Akcionári tiež zvolili troch zástupcov samospráv v dozornej rade, ktorým vypršal mandát. Stali sa nimi Ing. Karol Pataky, primátor mesta Kráľovský Chlmec, Ing. Róbert Puci, poslanec NR SR a Michal Domik, primátor mesta Rožňava. Na uvoľnené miesto po primátorovi Stropkova JUDr. Ondrejovi Brendzovi, ktorý sa stal členom predstavenstva VVS, akcionári zvolili štvrtého v poradí PaedDr. Dominika Frajkora, primátora mesta Sečovce. 

Akcionári tiež zvolili zástupcov akcionárov vo Výbore pre rozpočtovú zodpovednosť  Ing. Luciu Červenákovú, referentku na oddelení rozpočtu a financií mesta  Sabinov, Ing. Miroslava Hudáka, hlavného ekonóma mesta Veľký Šariš a Bc. Adrianu Lukáčovú DiS., účtovníčku obcí a škôl MsÚ Giraltovce.

Výbor pre rozpočtovú zodpovednosť je nový orgán, ktorý bude znamenať posilnenie kontroly miest a obcí nad VVS a tak skvalitnenie dohľadu nad hospodárením spoločnosti. Priebežne bude vyhodnocovať nakladanie s majetkom vodární a každý štvrťrok bude informovať akcionárov o tom, či VVS spĺňa stanovené kritériá definujúce ekonomické zdravie firmy. 

Oproti súčasnému stavu, keď hospodárenie firmy nebolo hodnotené nezávislým orgánom a akcionári dostali správu o stave spoločnosti len raz za rok na valnom zhromaždení, je to výrazné sprísnenie a zlepšenie kontroly akcionármi.

Valné zhromaždenie tiež schválilo doplnenie stratégie rozvoja spoločnosti z roku 2022 o bod Ochrana vody a vodných zdrojov ako národného bohatstva.

,,Vedenie VVS, ako podniku pracujúceho s vodou, si uvedomuje jej hodnotu, a preto považuje za prirodzené, že práve VVS sa musí najvýraznejšie zasadzovať o jej ochranu, aby sme toto národné bohatstvo boli schopní odovzdať nasledujúcim generáciám,“ povedal člen predstavenstva VVS Daniel Kratky, ktorý bol iniciátorom doplnenia tohto bodu stratégie. 

Medzi hlavné témy doplnenia stratégie patria: 

 • Voda patrí všetkým. V rámci tejto oblasti sa vedenie VVS bude zasadzovať, aby:
  • Voda a vodné zdroje ostali pevne v rukách štátu a nebolo možné tento stav meniť.
  • Vodárenské spoločnosti ostali plne pod kontrolou miest a obcí a na tomto stave sa nič nemenilo.
  • Voda sa nestala obchodnou komoditou.
 • Dostupnosť vody pre každého. 
  • VVS ako operátor vodovodnej a kanalizačnej siete má záujem na jej rozširovaní s cieľom zabezpečiť pitnú vodu a kanalizáciu naozaj pre každého. Kontinuálne preto bude rokovať so štátom o zabezpečení finančných zdrojov na realizáciu investícií do rozširovania vodárenskej a kanalizačnej siete. 
  • VVS bude riadiť prevádzku vodovodnej a kanalizačnej siete tak, aby voda, ale aj kanalizácia boli dostupné nielen fyzicky, ale aj finančne. 
  • S cieľom nenavyšovať cenu vodného a stočného už vedenie a dozorná rada VVS prijali uznesenie, že náklady na výplatu výnosov z dlhopisového programu nebudú premietnuté do cien vodného a stočného, ani do opatrení, ktoré by znížili kvalitu a dostupnosť našich služieb – teda do znižovania investícií do údržby vodovodnej a kanalizačnej siete, rozpredaja strategického majetku, prepúšťania či zvyšovania zadlženia spoločnosti. 
  • Dlhopisový program či investície do nových aktivít VVS tak nezdvihnú ceny vodného a stočného ani o jediný cent.
 • Vytvorenie Úradu vodárenského ombudsmana ako ochrancu práv zákazníkov, dodávateľov, akcionárov, ale aj iných dotknutých osôb. Na úrad sa budú môcť obracať občania, ale aj napríklad akcionári, ak budú mať pocit, že došlo, alebo by mohlo dôjsť k porušeniu ich práv.
 • Programy a kampane na ochranu vody, realizované v spolupráci so samosprávami.

NOVÁ ÉRA VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ 

Stretnutie akcionárov VVS bolo rozdelené do dvoch častí – verejnú (VÝROČNÉ STRETNUTIE AKCIONÁROV) a pracovnú (VALNÉ ZHROMAŽDENIE). V prvej bol pre akcionárov pripravený kultúrny program, vystúpenia hostí a partnerov, ktorí sú pre VVS svojou činnosťou významní, ale predovšetkým multimediálna prezentácia k bodom, o ktorých akcionári hlasovali v pracovnej časti.