VVS schválilo dlhopisový program, ktorý akcionárom prinesie 16-násobné výnosy

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. napĺňa požiadavku akcionárov a spúšťa Dlhopisový program garantovaných výnosov. Samosprávy, ktoré sa rozhodnú do programu vstúpiť, získajú každoročne takmer 16-násobne vyšší výnos, ako doteraz. Emisiu dlhopisov v objeme 40 mil. EUR schválilo predstavenstvo i dozorná rada VVS.

Dlhopisový program garantovaných výnosov pripravilo vedenie VVS v priamej reakcii na požiadavku akcionárov volajúcich po každoročnej garantovanej výplate výnosov vyplývajúcich z ich pozície vo VVS. V prvom kole vodárne predpokladajú predaj dlhopisov akcionárom s podielom na základnom imaní max 30%.

,,Toto rozhodnutie je skutočným míľnikom v príprave Dlhopisového programu – ak sme doteraz hovorili len o zámere a orgány spoločnosti prijímali čiastkové rozhodnutia, toto je finálne rozhodnutie, ktoré znamená prikročenie k realizácii emisie a tým aj splneniu požiadavky akcionárov na garantovaný každoročný výnos v zmysluplnej výške,“ vysvetľuje Daniel Kratky, člen predstavenstva VVS a člen správnej rady Klubu akcionárov VVS. ,,Ide pritom o historicky prvú emisiu dlhopisov nielen Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, ale vôbec vodárenskej spoločnosti na Slovensku,“  dodáva. 

Emisia dlhopisov je určená výlučne pre mestá a obce, ktoré sú akcionármi VVS. Výnos z predaja dlhopisov použije VVS na odkúpenie vlastných akcií od miest a obcí, ktoré prejavia záujem vstúpiť do dlhopisového programu. Samosprávy, ktoré vodárňam predajú svoje akcie, za ne budú môcť nakúpiť dlhopisy VVS, ktoré im budú každý rok garantovať významne atraktívnejšie výnosy, ako im doteraz plynuli z dividend. 

Aby spoločnosť mohla vyplácať dividendy musia byť splnené zákonné náležitosti, predovšetkým dosiahnutie zisku. Vodárenstvo je však odvetvie, ktoré podlieha regulácii Úradom pre regulácii sieťových odvetví a tak vedenie spoločnosti nedokáže každoročne garantovať takú tvorbu zisku, ktorá by akcionárom dávala istotu výplaty dividend, navyše v zmysluplnej výške. 

Vodárne od svojho odštátnenia v roku 2003 vyplatili dividendy iba 5 krát. V priemere výnos na jednu akciu predstavoval 0,05 EUR ročne. V prípade priemerného akcionára vlastniaceho 5200 akcií, tak výnos z dividend po rozpočítaní na všetky roky, predstavoval v priemere 260 EUR ročne. Výplata dividend v ďalších rokoch je vzhľadom na spomenutú reguláciu otázna.

V prípade, že sa priemerný akcionár (5200 akcií) rozhodne vstúpiť do Dlhopisového programu garantovaných výnosov a využije svoje akcie VVS na kúpu dlhopisov VVS, jeho ročný výnos bude predstavovať až 4142 EUR. V prípade väčších miest, ako je povedzme Humenné, tak namiesto doterajších 10700 EUR, môže primátor v rozpočte rátať s vyše 170.000 eurami. Každý rok a garantovane. 

,,Predstavenstvo spoločnosti ustanovilo odbornú skupinu, ktorá v spolupráci s administrátorom emisie finálne pripraví emisné podmienky, všetky právne a ekonomické náležitosti. Následne pripravujeme tzv. road show, teda sériu informačných stretnutí s financujúcimi bankami VVS a následne s primátormi a starostami, aby sme im Dlhopisový program garantovaných výnosov podrobne predstavili, oboznámili ich s postupom, ako sa do programu zapojiť a zodpovedali na všetky ich otázky. Následne bude rozhodovanie na jednotlivých samosprávach.“ vysvetlil Daniel Kratky ďalšie kroky. 

Maturita dlhopisu je 20 rokov s právom VVS na predčasnú splatnosť počnúc v roku 2033, s právom VVS dlhopisy na základe dohody s jeho majiteľom kedykoľvek odkúpiť, s fixným 1x ročne vyplácaným výnosom 6% p.a., s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 13,28 EUR a dátumom emisie 31/01/2024. Administrátorom emisie je významná slovenská banka.  

Rozhodnutiu o emisii dlhopisov predchádzalo niekoľko kôl dôkladného posudzovania orgánmi VVS:

  • v septembri 2022 valné zhromaždenie vodární schválilo Stratégiu ďalšieho rozvoja VVS, v rámci ktorej bola zahrnutá aj emisia dlhopisov. 
  • v decembri 2022 predstavenstvo i dozorná rada schválili Feasibility Study (Štúdiu realizovateľnosti) a poverenie pre člena predstavenstva Daniela Kratkeho jej implementáciou v praxi. 
  • vo februári 2023 predstavenstvo i dozorná rada schválili obchodno – investičný plán, obsahujúci zámer emisie dlhopisov. 
  • 26. apríla 2023 predstavenstvo i dozorná rada schválili samotnú emisiu.