Vodárne chcú do roka vydávať zamestnancom akcie

Košice (4. júl 2022) – Expertnú skupinu pre prípravu zamestnaneckých akcií vymenoval generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Jej úlohou je pripraviť právne a ekonomicky realizovateľný spôsob vydávania zamestnaneckých akcií pre pracovníkov VVS. Majú v nej zastúpenie odborári i akcionári spoločnosti.

,,V otázke prístupu k zamestnancom musíme ísť ďalej, musíme im dať pocit spoluúčasti na riadení firmy, na tvorbe jej zisku a verím, že každý zamestnanec, ktorý dostane tento pocit, bude celkom inak pristupovať k plneniu svojich úloh. Teraz bude závisieť na štúdii realizovateľnosti, ktorú má vypracovať expertná skupina, ktorú som vytvoril a ak si ju osvoja zamestnanci i akcionári, verím, že do roka by sme mohli úspešne ukončiť túto tému, povedal Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS. 

,,Počet akcií, ktoré budú zamestnancom vydávané, bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako napríklad počet odpracovaných rokov, pozícia v spoločnosti, plnenie kritérií, ktoré sa od zamestnanca očakávajú. Nový zamestnanec, ktorý nastúpi do VVS, tak dostane určitý počet akcií a keď bude mať dobré pracovné výkony, bude postupovať v hierarchii vyššie, bude mu vznikať nárok na ďalšie akcie. Pri odchode do dôchodku za tieto akcie získa atraktívny finančný bonus. Inšpirujeme sa pri tom skúsenosťami zo zahraničia, kde zamestnanecké akcie fungujú v mnohých spoločnostiach v Európe či Amerike. Ide často o známe spoločnosti, ako napríklad Microsoft, Amazon, Google atď. Veľmi oceňujem pragmatické rozhodnutie vedenia VVS, už v počiatočnej fáze prípravy projektu prizvať k jeho tvorbe odborárov i akcionárov, čo verím, prispeje k urýchleniu nájdenia takého modelu, ktorý bude prijateľný pre všetky strany..“ doplnil Daniel Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.  

,,Veľmi vítam aktívny a kooperatívny prístup VVS k tejto téme. Zamestnancom, ktorých práva zastupujeme, chcem priniesť nový spôsob uvažovania o svojej budúcnosti. Mzdy vo vodárenskom sektore sú v porovnaní s inými regulovanými odvetviami, ako je napríklad energetika, až  o 100 % nižšie. Preto každé prilepšenie k mzde znamená zlepšenie ich sociálnej situácie. Vo VVS je to pilotný projekt, ale s perspektívou rozšírenia aj na ostatné vodárenské spoločnosti,“ komentovala JUDr. Vlasta Szabová, PhD., predsedníčka Odborového zväzu Drevo lesy voda.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  sa venuje výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám. S viac ako 2000 zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Viac na www.vodarne.eu

Klub akcionárov VVS je združením miest a obcí, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) a jej oficiálnym partnerom. Jedným z hlavných cieľov Klubu akcionárov VVS je koordinácia záujmov akcionárov VVS, a.s. a presadzovanie riešení prínosných nielen pre akcionárov ale aj samotnú spoločnosť VVS, a.s. Viac na www.klubakcionarov.sk

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA združuje odborárov pracujúcich v odvetviach drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetviach. Hlavným poslaním je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu ich sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok. Základným princípom činnosti odborového zväzu je princíp solidarity. Zastupuje pracovníkov vyše 130 subjektov naprieč celým Slovenskom. Viac na www.ozdlv.sk