VODÁRNE CHCELI POMÔCŤ, PROJEKT KOMPLIKUJE MINISTERSTVO

VVS, a.s. vzala na svoje plecia financovanie náročných projektov pre niekoľko obcí, ktoré nemali dostatok prostriedkov ani personálne zabezpečenie. V roku 2018 jej bol schválený nenávratný finančný príspevok na vybudovanie vodovodov a kanalizácií v štyroch obciach v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji.Spoločnosť bola pripravená aj kofinancovať jednotlivé projekty. Napriek úspechu s výstavbou začať nemôže.

Košická Polianka, Ploské, Fintice, Tulčík, Terňa… Tieto obce majú spoločného menovateľa – potrebujú vybudovať vodovod alebo kanalizáciu. Majú však aj spoločný problém. Tým je situácia, do ktorej dostala Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť administratívna kontrola z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI)SR, ktoré je riadiacim orgánom pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014-2020.

Všetko skomplikovala kontrola

Začiatkom júla 2021 dostala VVS Návrh správy zo štandardnej ex post kontroly (kontroly po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom)kde bol zistený nedostatok, ktorý mohol mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Paradoxom je, že vodárne vo verejnom obstarávaní dosiahli ešte aj výraznú úsporu od 24 do 61%. V čom je teda podľa ministerstva problém?

Ministerstvo vyčíta rozdelenie zákazky na štyri samostatné verejné obstarávania. Podľa neho je to účelové s cieľom znížiť finančný limit stanovený zákonom o verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky a vytvoriť štyri podlimitné zákazky.

Vodárenská spoločnosť vníma celú vec inak a v stanovenej lehote poslala ministerstvu k jeho zisteniu námietky. Odpoveď však stále nemá a projekty stoja. Obce netušia, či vôbec budú mať vodovod, či kanalizáciu a kedy.

ČO SA MÁ POSTAVIŤ A ZA KOĽKO?

Projekt sa týka viacerých obcí:

Košická Polianka – vodovod za vyše 700 tisíc Eur.

Ploské – Ortáše – vodovod za viac ako 980 tisíc Eur.

Tulčícko-terniansky vodovod za približne 3,3 milióna Eur.

Fintice – kanalizácia za vyše 795 tisíc Eur.

4 rôzne projekty, 4 verejné obstarávania

Vodárenská spoločnosť razantne odmieta akékoľvek pochybenia či úmysel. Ako uviedol vedúci útvaru stratégie a nákupu vodární Viktor Háber, v prípade všetkých štyroch dotknutých zákaziek ide o úplne samostatné projekty:

„V tomto prípade neexistuje medzi týmito projektami žiadna väzba. Ani časová, ani funkčná a obce ako samostatné samosprávne jednotky sa nachádzajú v dvoch rôznych krajoch. Je nezmysel toto akokoľvek spájať. Ako môže súvisieť kanalizácia s vodovodom? Sú to rozdielne inžinierske siete a nie je možné ich spojiť do jedného celku.“

Spoločnosť VVS a.s. je prvou vodárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa dobrovoľne podrobila nezávislému auditu splnenia certifikačnej normy ISO 37001:2016 a za posledných minimálne 16 rokov nemala žiadne pochybenia vo verejných obstarávaniach.

Čo sa môže stať?

VVS, a.s. v žiadnom prípade nesúhlasí s uplatnením akejkoľvek navrhovanej finančnej korekcie. Tá sa predbežne pohybuje vo výške 25% na každý z projektov. Spoločnosť informovala, že pokiaľ sa riadiaci orgán nestotožní s jej argumentáciou, bude musieť prehodnotiť ekonomickú výhodnosť celého projektu, ktorý sa tým pádom stáva pre ňu nezrealizovateľným. Je dokonca možné, že bude nútená zvažovať aj odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP.

Vedúci útvaru stratégie a nákupu však podotýka, že sú pripravení využiť všetky právne nástroje, aby sa domohli svojich práv a potvrdenia správnosti postupu. Obciam chcú pomôcť vybudovať potrebné siete.