Vízia transparentnosti bola zásadným prínosom pre VVS

Akcionári v roku 2019 na valnom zhromaždení schválili víziu transparentnosti, ktorá bola zavedená do praxe v roku 2020. VVS v rámci aplikácie tejto vízie získala ako prvá vodárenská spoločnosť na území Slovenska protikorupčný certifikát ISO 37001:2016, ktorým disponujú veľké spoločnosti ako napríklad ČEZ, Pražské vodovody a kanalizácie či Veolia. 

Protikorupčný certifikačný audit, ktorému sa VVS rozhodla dobrovoľne podrobiť po vzore medzinárodne uznávanej normy upravil posudzovanie konfliktu záujmov, sankcie za porušenie protikorupčnej politiky,  či identifikáciu a elimináciu korupčných rizík.

Ide o jeden z dôkazov, ako akcionári v spolupráci s VVS vedia reagovať na celospoločenský trend maximalizácie transparentnosti postupov a stanovenia objektívnych kritérií, ktorými sa posudzuje súlad postupov a dosahovanie cieľov. 

NKÚ uzavrel kontrolu VVS. Nenašiel pochybenia pri nakladaní s majetkom

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) začal v januári 2021 v rámci plánu kontrol zameraných na hospodárenie vodárenských spoločností kontrolu VVS a.s. 

Predmetom kontroly bolo zhodnotenie hospodárskych výsledkov  a finančnej situácie spoločnosti, preverenie nastavenia vnútorného kontrolného systému, analýza investičných a prevádzkových nákladov, preverenie nakladania s dlhodobým  majetkom za obdobie rokov 2018-2020. 

V rámci kontroly NKÚ preverila významné položky nákladov z hľadiska obstarávania, účtovania, financovania a vykazovania. Predmetom kontroly bol  aj spôsob fungovania vnútorných kontrolných mechanizmov , postupy spoločnosti pri nakladaní s majetkom spoločnosti, dodržiavanie legislatívy  vzťahujúcej sa na prevádzkovú činnosť spoločnosti.  Oblasťou záujmu kontrolnej skupiny bola aj cenová regulácia vodného a stočného a postupy spoločnosti pri obnove majetku  s vyčíslením potreby finančných zdrojov , investičný plán a postupy realizovania investícií.

Kontrola vyzdvihla skutočnosť, že zavedením vízie transparentnosti došlo k aplikácii certifikovaných postupov,  ktoré garantujú merateľné výsledky kontroly, zistenia a prijaté opatrenia. 


„Detailnou kontrolou NKÚ  neboli zistené nedostatky v oblasti nevýhodného, resp. netransparentného  nakladanie s majetkom spoločnosti.“


V rámci nápravných opatrení NKÚ odporučila spoločnosti aktualizovať alebo doplniť vnútorné predpisy, rozšíriť oblasť interných kontrol a zvýšiť mieru informovanosti externého prostredia o postupoch a  činnosti spoločnosti.  Kontrola veľmi pozitívne hodnotila postup VVS a.s.  pri príprave a realizovaní investícií, čo uvádza, ako dobrú aplikačnú prax.   

Napriek tomu, že VVS a.s. je dlhodobo lídrom v oblasti  investícií, čerpania zdrojov z EU zameraných na rekonštrukcie a  rozširovanie vodárenskej infraštruktúry , aj závery kontroly NKÚ konštatujú, že v dôsledku cenovej regulácie vznikol spoločnosti investičný dlh  v oblasti obnovy majetku a spoločnosť nevytvára  dostatočné zdroje na rozvoj  a plnenie plánu obnovy. 

Klub akcionárov iniciuje ďalšie opatrenia

Klub akcionárov VVS rešpektuje závery výsledkov kontroly NKÚ. Vidíme však priestor na ďalšie zlepšovanie činnosti VVS a to najmä z pohľadu akcionárov. Na základe viacerých podnetov, evidujeme témy, ktoré môžu prispieť k ešte väčšej transparentnosti. 


„Zástupcom VVS navrhneme začať diskusiu hlavne na dve témy, ktoré sú dôležité pre akcionárov VVS z prevádzkového pohľadu a z pohľadu výkonu akcionárskych práv.“


Prvou témou, azda najdôležitejšou je investičný plán VVS. Akcionári sa zväčša dozvedajú o celkovom investičnom pláne a pláne obchodnej činnosti až z podkladov, ktoré sú im zasielané pred konaním riadneho valného zhromaždenia v polovici roka. Tieto dokumenty sú však obvykle pripravované k 31.12 roka, ktorý predchádza konaniu valného zhromaždenia. Akcionári teda nemajú reálnu možnosť ovplyvniť plán činnosti VVS po prvých 6 mesiacov roka ale až na valnom zhromaždení. Chápeme, že situácia je u každého akcionára iná. Rovnako rozumieme tomu, že nie je možné s dostatočnou istotou predpovedať stopercentné naplnenie podnikateľského plánu aj v realite. Pre akcionárov VVS ako volených zástupcov obcí a miest je však potrebné poznať čo najskôr aspoň základné informácie o možnosti rozvoja či opráv, na základe ktorých môžu prispôsobiť chod obce a plánovať svoje aktivity.  

Javí sa nám ako vhodné, aby nielen na úrovni jednotlivých závodov a individuálnych iniciatív akcionárov ale aj všeobecne existovala možnosť  prístupu k informáciám o podaných žiadostiach, plánovanej alokácii zdrojov v rámci okresov, časovej postupnosti realizácie prác, ktoré umožnia akcionárom zvážiť ich prípadné žiadosti a podnety predtým ako dôjde k finalizácii plánu činnosti na budúci rok zo strany VVS.  

Ďalšou významnou témou pre akcionárov VVS je voľba členov predstavenstva. V minulosti viacerí akcionári prejavili záujem o pozíciu člena v predstavenstve VVS. Aj s ohľadom na to, že počet miest v predstavenstve bol pevne limitovaný na 10, nebolo možné pružne reagovať na žiadosti, ktoré presahovali uvedený maximálny počet miest. Na poslednom valnom zhromaždení VVS akcionári schválili zmenu stanov, ktorou sa zmenil fixne daný počet miest v predstavenstve na variabilný. Na základe tejto zmeny môže mať predstavenstvo VVS minimálne 10 členov a maximálne 12 členov. O voľbe členov predstavenstva VVS rozhoduje podľa stanov VVS dozorná rada a to na základe žiadostí akcionárov. Žiadne ďalšie kritériá, ktoré posudzuje dozorná rada nie sú známe.  

Klub akcionárov VVS iniciuje rokovania, aby proces voľby členov predstavenstva obsahoval základné pravidlá, ktoré by boli všeobecne známe a umožňovali by pred adresovaním nominácie zástupcu akcionára na pozíciu člena predstavenstva zhodnotiť nielen zákonné predpoklady na výkon takejto funkcie ale aj prípadné osobitné kritéria, ktoré sa zohľadňujú pri výbere kandidátov. Týmto by sa mohli do budúcna eliminovať prípadné pochybnosti o spôsobe obsadzovania tak významnej a zároveň zodpovednej funkcie akou je výkon mandátu člena predstavenstva.