Upozornenie: Mimoriadne valné zhromaždenie VVS a.s. sa koná 17.7.2020!

Akcionári obdržali pozvánku na mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) VVS a.s. v obálke s doplneným bodom programu k riadnemu valnému zhromaždeniu č. 15 – zmena stanov. Mesto Košice ako akcionár VVS a.s. s podielom viac ako 5% na základnom imaní VVS a.s., využil svoje zákonné právo a požiadal o zvolanie MVZ s jediným bodom programu – zmena stanov.

Viacerým akcionárom nebolo zrejmé, či sa MVZ bude konať. Zhromaždenie akcionárov sa bude konať ako tomu bolo zvykom v predchádzajúcich obdobiach – osobnou účasťou (nebude možné hlasovanie korešpondenčným spôsobom). 

Kedy a kam je potrebné prísť?

Prezentácia akcionárov: 17.7.2020 od 8.30 hod.

Dátum a čas konania : 17.7.2020 o 10.00 hod.

Miesto konania : Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23 Košice, Kongresová sála NOBEL (1. poschodie).

MVZ sa môžete zúčastniť osobne alebo sa môžete dať zastúpiť udelením plnej moci. Pokiaľ nemáte priestor zúčastniť sa osobne na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) VVS a.s., konanom dňa 17.7.2020 s prezentáciou akcionárov od 8.30 hod. a začiatkom konania MVZ o 10.00 hod. v Congress hotel Centrum Košice môžete sa dať zastúpiť udelením plnej moci.

Čo musí obsahovať plná moc?

Plná moc musí obsahovať:

A. Údaje o akcionárovi (splnomocniteľovi):

  1. Názov akcionára
  2. Sídlo akcionára
  3. IČO akcionára
  4. Počet akcií akcionára
  5. Menovitú hodnotu akcií akcionára
  6. Úradne overený podpis akcionára
  7. Prílohou plnej moci musí byť aktuálne (nie staršie ako 3 mesiace) overené osvedčenie o zvolení do funkcie starostu obce alebo primátora mesta

B. Údaje o splnomocnenej osobe (splnomocnencovi):

  1. Ak je splnomocnenec právnická osoba: obchodné meno /názov/, sídlo, IČO právnickej osoby a ostatné zákonom predpísané identifikačné údaje právnickej osoby (napr. zápis v obchodnom registri). V prípade, že sa menom akcionára – právnickej osoby zúčastní valného zhromaždenia jeho štatutárny orgán, alebo oprávnený člen jeho štatutárneho orgánu, musí tento predložiť originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra, resp. originál alebo úradne overenú kópiu zápisnice ustanovujúcej štatutárny orgán alebo jeho člena, ktorým koná podnikateľ, spolu s návrhom na jeho zápis do obchodného registra (výpis z obchodného registra nesmie byť starší ako 3 mesiace).
  2. Ak je splnomocnenec fyzická osoba: meno, priezvisko, rodné číslo a bydlisko fyzickej osoby. 

C. Oprávnenie splnomocnenca (rozsah oprávnení):

Splnomocnenec by mal mať oprávnenie vykonávať všetky práva, ktoré vyplývajú z vlastníctva akcií VVS a.s. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj  stanovami VVS a.s.  a to v súvislosti so zastupovaním, výkonom práv splnomocniteľa  a účasťou na mimoriadnom valnom zhromaždení VVS a.s.

Koho (ne)môžem splnomocniť?

Splnomocniť môžete právnickú osobu (napríklad advokátsku kanceláriu) alebo fyzickú osobu, ktorej záujmy nie sú v rozpore so záujmami vášho mesta/obce. 

Splnomocnencom akcionára nemôže byť člen dozornej rady spoločnosti. Takého splnomocnenie by bolo v rozpore s Obchodným zákonníkom a teda absolútne neplatné.