Rozhovor s generálnym riaditeľom VVS, a.s.

V uplynulých dňoch akcionári dostali od generálneho riaditeľa VVS, a.s. list, v ktorom ich informoval, že aktuálne funkčné obdobie je jeho posledným. Viacerí akcionári nás požiadali, aby Klub akcionárov VVS u pána Hrehu zistil viac informácií o jeho ďalších plánoch.

Prečo ste akcionárom avizovali listom, že ide o Vaše posledné funkčné obdobie?

Po dlhšej úvahe, rozhovoroch s blízkymi ľuďmi, ktorí najlepšie vedia koľko zo mňa som obetoval, aby sa VVS stala renomovanou spoločnosťou som dospel k záveru, že po takmer 20 rokoch vo výkonnej funkcii je čas na zmenu. 

Tí z vás, ktorí zastávali podobnú funkciu, či vykonávali úrad starostu viac období iste vedia, že čas pravidelne prináša rôzne životné situácie, ktoré sú náročné a je potrebné sa s nimi vysporiadať. Pri zhodnotení toho čo sa podarilo VVS dokázať, aké prekážky či ataky úspešne prekonať môžem s kľudným svedomím povedať, že je vhodný čas na môj odchod z výkonnej funkcie, z postu generálneho riaditeľa.  VVS je v dobrej ekonomickej kondícii, podarilo sa nám stabilizovať akcionársku štruktúru VVS, zabrániť vstupu súkromného sektora do VVS aj zastaviť nezmyselné mediálne ataky. A ako sa zvykne vravieť, v najlepšom treba vedieť prestať. 

Je to Váš definitívny koniec vo VVS?

Vo VVS mám záujem pôsobiť aj naďalej. Uvedomil som si, že napriek všetkým snahám je potrebné viac budovať vzťahy medzi akcionármi a managementom. Táto oblasť je pre fungovanie vyspelej spoločnosti veľmi dôležitá, čo sa nakoniec prejavilo v posledných rokoch, kedy bolo potrebné intenzívne komunikovať médiami účelovo vytvorené témy, ktoré jeden z akcionárov VVS  chcel pravdepodobne využiť na získanie väčšieho vplyvu na úkor ostatných akcionárov VVS. 

Kandidujete na pozíciu člena dozornej rady VVS. Aké pozitíva vidíte v tom, ak Vás akcionári zvolia?

Fungovaniu spoločnosti som v pozícii generálneho riaditeľa odovzdal to najlepšie čo som vedel. Ďalej chcem pokračovať v práci pre VVS a.s..  Cítim, že v segmente budovania vzťahov a kontrolingu by som vedel byť pre spoločnosť ešte viac užitočný. Preto sa uchádzam o dôveru akcionárov, aby ma na najbližšom valnom zhromaždení zvolili za člena dozornej rady VVS. 

Z pozície člena dozornej rady, budem môcť zúročiť svoje skúsenosti pri kontrole činnosti VVS a jej ďalšieho rozvoja.  Zároveň budem mať priestor budovať adekvátne vzťahy s akcionármi, tak aby mali potrebné informácie a vysvetlenia, ktoré sú dôležité pre život v ich meste či obci.

O čom ďalšom budú akcionári rozhodovať

Ďalšie body programu mimoriadneho valného zhromaždenia budú:

Zmena stanov (bod 2. programu)

Účelom tohto návrhu je zosúladenie znenia stanov VVS, a.s. so schválenou novelou zákona ktorej cieľom je zamedziť možným prevodom akcií VVS, a.s. na subjekty zo súkromného sektora. 

Klub akcionárov VVS považuje tento návrh za prospešný v súlade so záujmami akcionárov VVS. 

Prenesenie kompetencie valného zhromaždenia na predstavenstvo (bod 3. programu) 

Podstatou tohto návrhu je umožniť predstavenstvu efektívnejšie plniť povinnosti vo vzťahu k Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a k Rade pre reguláciu. Pri spracovaní tohto zákona, ktorý sa aplikuje aj na VVS zákonodarca sledoval potreby úpravy vzťahov u tých akciových spoločnostiach, v ktorých má majetkový podiel štát SR spolu so súkromnými,  zväčša nadnárodnými spoločnosťami, ktoré obvykle majú na takejto spoločnosti majoritný podiel. Tento zákon má slúžiť k tomu, aby mal štát kontrolu nad cenotvorbou v týchto a.s. (napr. SPP, ZSE, VSE, ), aby obmedzil vplyv zahraničných nadnárodných spoločností na strategické spoločnosti. Takýto mechanizmus však pre VVS nie je potrebný. Dôvodom je skutočnosť, že majiteľmi (akcionármi) VVS môžu byť len mestá a obce, ktoré  majú svojich zástupcov v predstavenstve a dozornej rade VVS.  Inak povedané  rozhodovanie o cene vodného a stočného bude výlučne v rukách  akcionárov, teda miest a obcí bez ohľadu na to či by táto kompetencia prešla z valného zhromaždenia na predstavenstvo. Vďaka presunu kompetencie na predstavenstvo dôjde k zníženiu nákladov na zvolanie valného zhromaždenia ako aj potreby formálneho odsúhlasovania podania odvolania či návrhu žaloby na súd v prípade rozhodnutia URSO či Rady pre reguláciu poškodzujúceho záujmy VVS a jej akcionárov.

Klub akcionárov VVS považuje tento návrh za prospešný v súlade so záujmami akcionárov VVS.