PORADNÝ ORGÁN KLUBU AKCIONÁROV ODOBRIL DLHOPISOVÝ PROGRAM

Poradný orgán správnej rady Klubu akcionárov VVS sa vo štvrtok 04.05.2023 podrobne zaoberal pripravovanými krokmi VVS a po dôkladnej diskusii im vyjadril podporu. Primátori a starostovia, ktorí sú členmi poradného orgánu, však odporučili vedeniu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti i Klubu akcionárov sústrediť sa na kvalitné odkomunikovanie pripravovaných krokov všetkým akcionárom, vzhľadom na ich dôležitosť.

V prvom rade si členovia poradného orgánu vypočuli informáciu člena správnej rady Klubu akcionárov a člena predstavenstva VVS Daniela Kratkeho o plnení poverenia presadiť požiadavku akcionárov na garantovanú výplatu výnosov mestám a obciam, ktoré sú spolumajiteľmi VVS

Kratky informoval, že predstavenstvo i dozorná rada definitívne schválili Dlhopisový program garantovaných výnosov, ktorý mestám a obciam (ktoré včas prejavia záujem) zabezpečí takmer 16-násobne vyššie výnosy, ako boli ich doterajšie príjmy vo forme dividend. 

Ak teda napríklad obec Ubľa (priemerný akcionár) doteraz dostala v priemere na dividendách z VVS  257 EUR/ročne, z Dlhopisového programu garantovaných výnosov by mohla dostávať vyše 4.000 EUR. Ďalšie príklady – obec Porúbka namiesto 73 EUR takmer 1.200 EUR, Michaľany namiesto 500 EUR vyše 8.000 EUR, mesto Sabinov namiesto doterajších 3.700 EUR bezmála 60.000 EUR, Humenné namiesto doterajších 10.000 EUR môže dostávať až vyše 170.000 EUR. Každý rok, garantovane, najbližších 20 rokov. 

O tejto možnosti bude vedenie VVS a KA podrobne informovať primátorov a starostov na pripravovanej sérii stretnutí (tzv. roadshow). Po nej budú môcť mestá a obce vyjadriť predbežný záujem o vstup do programu. Klub akcionárov následne pomôže samosprávam s prípravou potrebných dokumentov pre prijímanie potrebných rozhodnutí v jednotlivých zastupiteľstvách. 

Poradný orgán sa následne zaoberal najdôležitejšími bodmi, ktoré budú akcionári schvaľovať na najbližšom valnom zhromaždení vodární. V prvom rade ide o zvýšenie cien akcií VVS. Hodnota majetku vodární za uplynulých 20 rokov vzrástla štvornásobne, čo sa však do ceny ich akcií nepremietlo, teraz by sa to malo napraviť. Cena jednej akcie by sa tak mala zvýšiť zo súčasných 3,32 EUR/akcia na 13,28 EUR/akcia. V prípade, že by táto úprava nebola prijatá, malo by to vplyv aj na výšku výnosov v rámci Dlhopisového programu garantovaných výnosov. Boli by 4-krát nižšie. 

Členovia poradného orgánu tiež podporili ďalšie navrhované zmeny stanov, ktorých výsledkom bude posilnenie kontroly miest a obcí nad VVS a skvalitnenie dohľadu nad hospodárením vodární zriadením dvoch nových orgánov – Správnej rady a Výboru pre rozpočtovú zodpovednosť. 

V oboch novovytvorených orgánoch budú nominanti akcionárov. Výbor pre rozpočtovú zodpovednosť bude priebežne vyhodnocovať nakladanie s majetkom vodární a každý štvrťrok bude informovať akcionárov o tom, či VVS spĺňajú stanovené kritériá, definujúce ekonomické zdravie firmy. Oproti súčasnému stavu, keď hospodárenie firmy nebolo hodnotené nezávislým orgánom a akcionári dostali správu o stave spoločnosti len raz za rok na valnom zhromaždení, je výrazné sprísnenie a zlepšenie kontroly akcionármi. 

Členovia poradného orgánu tiež prerokovali a vzali na vedomie informáciu o založení Investičného fondu, ktorý by mal rozvíjať aktivity, ktoré nepodliehajú regulácii URSO. Postupne by sa mal stať druhým pilierom hospodárenia VVS a najmä zdrojom výnosov pre akcionárov.