POĎME SPOLU DO ĎALŠÍCH ZMYSLUPLNÝCH KROKOV!

Klub akcionárov spojil v prvom kroku menších akcionárov, ktorí mali potrebu ušetriť na nákladoch. Následne spojil veľkých akcionárov s malými, aby spoločne presadili zmenu stanov, vďaka ktorej všetci ušetria.

Vznikom Klubu akcionárov bol vytvorený subjekt, ktorý dokáže koordinovať činnosť akcionárov tak, aby boli zohľadnené záujmy čo najväčšieho počtu z nich a bude zastupovať členov aj na neformálnych stretnutiach mimo valných zhromaždení. Členstvom v klube akcionárov vám odpadá mnoho starostí. Napríklad vám na požiadanie vysvetlíme body rokovania a mnohé ďalšie prístupné materiály, aby ste im porozumeli aj bez právnického vzdelania a mohli sa tak samostatne a zodpovedne rozhodovať.

Do budúcna plánujeme aj ďalšie, nielen šetriace návrhy. Klub akcionárov má silu v tom, že zastupuje podstatnú časť členov, ktorí tak dokážu presadiť rôzne požiadavky na valnom zhromaždení. Alebo napríklad  stretnutia so zástupcami VVS pre otázky verejných vodovodov, kanalizácií ich výstavby, prevádzky či financovania.

Vzdelávanie a informovanie

Od našich členov neustále dostávame cenné podnety. Zodpovední starostovia a primátori si vzhľadom na rôznorodosť kompetencií obcí a miest uvedomujú potrebu kontinuálneho vzdelávania v rôznych oblastiach a majú záujem o rôzne školenia a workshopy. Už teraz pripravujeme témy, ktoré sú pre vás najzaujímavejšie. Jednou z pripravovaných tém v problematike vodovodov a kanalizácie v obciach a mestách je najmä oblasť čerpania zdrojov na ich výstavbu. Na takéto školenie plánujeme pozvať aj zástupcu z VVS, zástupcu z ministerstva, eventuálne aj Agentúry regionálneho rozvoja a samozrejme pripraviť priestor aj na diskusiu účastníkov, ktorí si prinášajú z praxe rôzne skúsenosti a riešenia. Ak máte záujem práve o túto tému, neváhajte nám napísať e-mail na: info@klubakcionarov.sk a my vás budeme prednostne informovať o termíne konania.

Zapojte sa do ďalších vydaní novín! Pripravíme pre vás témy na mieru.

Keďže sme v pravidelnom kontakte s našimi členmi, vieme, že majú záujem o výmenu skúseností s inými starostami a primátormi, najmä v otázkach riešenia rôznych problémov. Právnych, finančných, problémov v zastupiteľstvách, problémov s informovaním obyvateľov. Niektoré otázky sú špecifické, iné sa opakujú a tak máte možnosť zistiť, či daný problém už neriešila iná obec a ako si s ňou poradila. Pošlite nám témy, ktoré vás zaujímajú, opíšte nám problémy ktoré riešite a my ich rozoberieme v ďalších vydaniach a opýtame sa v ankete aj iných akcionárov, či sa s podobným problémom stretli a ako ho riešili. Veríme, že konštruktívna diskusia spolu s odborným právnym výkladom zo strany klubu bude pre všetkých prínosom.