Obce majú možnosť kontrolovať, kde končí obsah žúmp.

V minulom čísle klubových novín sme sa venovali aj porovnaniu toho, či je pre obyvateľov výhodnejšia žumpa alebo kanalizácia. Vyčíslenie ukázalo výsledok jasne v prospech kanalizácie. Keďže mnoho obcí na východnom Slovensku dodnes nemá dostupnú kanalizáciu, prípadne majú nové časti, kde sa stavajú rodinné domy a kanalizácia do nich ešte nie je dotiahnutá, musia títo obyvatelia uvažovať nad dočasným riešením v podobe vlastnej žumpy a jej pravidelným vyprázdňovaním. Následne  prichádza na rad hľadanie firmy, ktorá bude robiť vývoz žumpových vôd. Pre mnohých majiteľov rodinných domov je prioritou cena za vývoz. Koľkí sa ale zaujímajú aj o to, kde končí obsah ich žumpy? Záleží nám dostatočne na životnom prostredí?

Obce majú možnosť kontroly

Od roku 2020, keď začala platiť novela Zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách pribudli obciam väčšie kontrolné kompetencie. Dnes majú možnosť žiadať od svojich občanov doklady o vývoze žúmp a to až 2 roky spätne. Ak obec dostane podnet, alebo má podozrenie, že majiteľ daného pozemku nelikviduje splašky legálnym spôsobom, má možnosť to skontrolovať. 

Zároveň to vytvára tlak na občanov samotných, aby si vyberali zodpovedných vývozcov odpadových vôd a vždy si pýtali doklad o vývoze, resp. doklad o zaplatení od vodiča. Ten by mal byť úplnou samozrejmosťou. Tento tlak sa prenáša ďalej na plecia samotných firiem, ktoré majú vo svojej podnikateľskej činnosti odvoz a likvidáciu odpadových vôd. V dobe, kedy sa ekológia a ochrana životného prostredia konečne dostávajú medzi priority, kedy sa kladie dôraz na separovanie odpadu, či kompostovanie, môže obyvateľov miest a obcí zaujímať, či ich odpadové vody náhodou nekončia v nejakom poli, či načierno vo verejnej kanalizácii, ale kam presne smerujú.

Každý vlastník žumpy si vie overiť, kde končí jej obsah

Samotná Východoslovenská vodárenská spoločnosť odporúča súkromným osobám, aby žiadali od vývozcu deklarovanie miesta vývozu. Spoločnosť s nimi uzatvára zmluvu, ktorou sa môžu preukázať aj majiteľom rodinných domov. Každá cisterna, ktorá je zazmluvnená vo VVS a.s. odváža žumpové vody do konkrétnej ČOV. Každý vývoz je navyše dokladovaný sprievodným lístkom, kde je uvedené aj číslo domu a tak si to môžu preveriť nielen majitelia domov, ale aj VVS. A obce zároveň dokážu kontrolovať, kde ich obyvatelia vyvážajú žumpy.