NÁROKY AKCIONÁROV NA VÝNOSY Z VVS SÚ REÁLNE

Desiatky až stovky tisíc EUR získajú každoročne mestá, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Vyplýva to z dokumentu, ktorý 5.12.2022 schválilo predstavenstvo vodární. Vedenie vodární tak vychádza v ústrety požiadavkam, ktoré v mene miest a obcí predniesol Klub akcionárov VVS.

Predstavenstvo VVS v pondelok schválilo analýzu, ktorej úlohou bolo nájsť riešenie, ako splniť požiadavku akcionárov na primeranú a každoročne garantovanú výplatu výnosov, ktorá vychádza zo stratégie rozvoja VVS, schválenej valným zhromaždením VVS.

Dokument konštatuje, že podľa súčasnej legislatívy VVS môže vyplácať dividendy len ak splní určité podmienky, ktoré vzhľadom na špecifickosť jej činnosti nie je možné každý rok garantovať. Dividendy preto nie sú tým spôsobom, výplaty výnosov, ktorý by bol pre akcionárov garantovaný. 

Takúto garanciu dokážu poskytnúť dlhopisy. Analýza preto počíta s vydaním dlhopisov, ktoré by mohli získať mestá a obce. Podľa poradcov, ktorí dokument pripravili ekonomické parametre VVS, umožňujú pravidelné finančné plnenie pre akcionárov na úrovni 5% až 6% z hodnoty upísaných dlhopisov. 

Pre obce a mestá to predstavuje každoročný príjem v rozpätí niekoľkých tisíc, až po niekoľko stoviek tisíc eur ročne, v závislosti od toho, koľko akcií VVS vlastnia. 

Dlhopisy VVS by mestá a obce mohli, za určitých okolností, získať aj bez priameho finančného plnenia. Zapojenie sa do dlhopisového programu VVS bude pre jej akcionárov samozrejme právom, nie povinnosťou.

Vzhľadom k finančnej náročnosti tohto programu, emisia dlhopisov bude v prvom kole vydaná pre akcionárov majúcich podiel na základnom imaní VVS v rozsahu max 30%. 

Uvedením záverov analýzy do praxe predstavenstvo poverilo Daniela Kratkeho, člena predstavenstva VVS a člena správnej rady Klubu akcionárov VVS.