Konalo sa prvé riadne valné zhromaždenie Klubu akcionárov VVS

23. júna 2022  – Na valnom zhromaždení Klubu akcionárov Východoslovenskej akciovej spoločnosti, a.s., sa akcionári Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., (VVS) združení v Klube akcionárov oboznámili so zákonnými možnosťami, za ktorých  je možné, aby VVS každoročne vyplácala finančné plnenie v súvislosti s ich akcionárskym vzťahom.

Jednou z vhodných možností, o ktorej akcionári rokovali, je emisia aj iných cenných papierov (napríklad dlhopisov) ako vhodného nástroja pre zabezpečenie pravidelného vyplácania výnosov spoločnosťou VVS. Nadobúdateľmi takýchto cenných papierov by mohli byť výlučne akcionári VVS.

Akcionári VVS tiež vyzvali vedenie spoločnosti, aby prehodnotila cenu akcie VVS, ktorú v roku 2006 Valné zhromaždenie VVS určilo na 3,32 EUR za akciu. Podľa oficiálne komunikovaných hospodárskych výsledkov, ktoré vedenie VVS každoročne zverejňuje, hodnota aktív spoločnosti stúpla od jej odštátnenia približne štvornásobne. Tento nárast by mal byť premietnutý do ceny, ktorú by VVS vyplácala za akciu, v prípade odkupu vlastných akcií, alebo do výmenného kurzu za iný cenný papier vydaný prioritne VVS.

Akcionári združení v Klube akcionárov vyzvali predstavenstvo a dozornú radu VVS, aby sa oboma témami, teda možnosťou pravidelného každoročného vyplácania peňazí akcionárom a férovým ohodnotením akcií VVS začali systematicky zaoberať.