Klub akcionárov vyzval odbory na pokračovanie rokovaní k téme zamestnaneckých akcií

Vedenie Klubu akcionárov VVS zaslalo zástupcovi zamestnancov VVS, a.s. Slavomírovi Michalskému návrh o pokračovanie rokovaní k téme zamestnaneckých akcií, ktorých sa Klub akcionárov zúčastnil v roku 2020 na základe podnetu RNDr. Babincovej, bývalej predsedníčky ZZV pri VVS, a.s. Košice.

V predmetnej veci bolo na jeseň roka 2020 prijaté rozhodnutie o potrebe prípravy analýzy možností vydávania zamestnaneckých akcií na spoločnom rokovaní zástupcov zamestnancov, členov dozornej rady, členov predstavenstva a zástupcov Klubu akcionárov VVS. Vzhľadom k zhoršujúcej sa sociálno-ekonomickej situácii, Klub akcionárov vníma túto tému za nanajvýš dôležitú a zástupcovia klubu veria, že ďalšie rokovania k tejto téme prinesú riešenia, ktoré budú atraktívne nie len pre zamestnancov, ale budú predstavovať aj nástroj na posilnenie stability a vzťahov medzi VVS, a.s. a jej zamestnancami.

Člen Správnej rady sa stretol s predsedníčkou odborov

Klub akcionárov VVS po stretnutí člena Správnej rady Daniela J. Kratkeho s predsedníčkou Odborového zväzu DREVO LESY VODA JUDr. Vlastou Szabovou, PhD. oficiálne oslovil odborový zväz s návrhom na spoluprácu pri vydávaní zamestnaneckých akcií pre zamestnancov podnikov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva, ktorých zamestnanci sú členmi odborovej organizácie. Kratky vyjadril nádej, že vedenie odborovej organizácie zváži a príjme návrh na spoluprácu, ktorý by mal vyústiť v podpis memoranda o spolupráci medzi Klubom akcionárov VVS a OZ DLV.