Klub akcionárov VVS sa stal oficiálnym partnerom VVS

Po dvoch rokoch od založenia klubu sme svojimi aktivitami a najmä výsledkami potvrdili jeho opodstatnenie. Okrem iného sa nám podarilo:

1. Ochrániť súčasnú akcionársku štruktúru VVS  pred vstupom súkromného investora. 

Aktívne sme komunikovali s desiatkami obcí, ktoré mali záujem predať akcie rovnako ako obec Čerhov. Aj na základe našich snách a spoločných stretnutí s akcionármi i vedením VVS sme hľadali optimálne riešenie, ktoré by znemožňovalo ovládnutie VVS zo strany súkromného sektora.

2. Zabrániť nezákonným zmenám stanov či poškodzovaniu záujmov akcionárov a VVS.

Na regionálnych stretnutiach sme akcionárom VVS pripravili jednoduché porovnania a prehľady zmien stanov, ktoré boli viacnásobne predkladané na rokovanie valného zhromaždenia a mohli mať v konečnom dôsledku nepriaznivý vplyv na stabilitu akcionárskej štruktúry VVS, záujmy väčšiny akcionárov či samotnej spoločnosti.  

3. Spájať záujmy väčšiny akcionárov.

Vďaka širokej členskej základni Klubu akcionárov VVS dokážeme na VVS nielen obhájiť ale aj presadiť záujmy akcionárov. Na základe iniciatívy klubu, ktorá vzišla z podnetu najmä menších akcionárov, ktorých zaťažovalo platenie poplatkov za vlastnenie akcií VVS sa predstavenstvo spoločnosti zaoberalo otázkou zmeny podoby akcií zo zaknihovaných na listinné. Táto zmena, ktorú akcionári na základe koordinovanej činnosti klubu akcionárov, jeho členov a ostatných akcionárov VVS schválili na valnom zhromaždení pomohla dosiahnuť ročnú úsporu nákladov vo výške 140 000,- EUR. Úspora sa týka nielen členov klubu ale všetkých akcionárov aj samotnej VVS.  

4. Zefektívniť spoluprácu.

Pravidelne riešime podnety a žiadosti akcionárov o pomoc. Či už ide o otázky výkonu akcionárskych práv, potreby investičné či prevádzkové pristupujeme proaktívne k požiadavkám všetkých akcionárov. Poskytujeme rady, návody osobne aj prostredníctvom našich novín a newslettrov.

Vstupujeme do novej etapy

Predstavenstvo VVS pozitívne vníma doterajšiu činnosť a korektnú spoluprácu s Klubom akcionárov VVS a jeho členmi. Podnety, ktoré boli adresované predstavenstvu zo strany klubu boli inšpiratívne a mali nepopierateľný pozitívny dopad nielen na členov klubu ale aj ostatných akcionárov a VVS. Preto na základe žiadosti klubu došlo k uzatvoreniu dohody o užšej spolupráci medzi VVS a.s. a Klubom akcionárov VVS. Ide o štandardnú spoluprácu, ktorá je obvyklá tak v zahraničí ako aj  na Slovensku. Predstavuje najmä komunikačnú platformu, ktorej úlohou je budovanie povedomia a vzťahov, ktoré prispejú k všeobecnému prospechu komunity akcionárov VVS, a.s. a samotnej spoločnosti.  

Klub akcionárov VVS bude mať kanceláriu priamo v priestoroch VVS, a.s., Generálne riaditeľstvo, na
Komenského ul. 50 v Košiciach. 

Zároveň sme sa dohodli, že v záujme úspory nákladov a zohľadnenie záujmov akcionárov sa bude Klub akcionárov VVS spolupodieľať na aktivitách súvisiacich s výmenou akcií. 

Výmena akcií bude prebiehať v jednotlivých regiónoch, tak aby sa akcionárom šetrili náklady na prepravu ako aj čas strávený cestovaním. Tí, ktorí nebudú mať priestor prísť osobne, budú môcť udeliť plnú moc, na základe ktorej im budú akcie doručené povereným zástupcom podľa ich dohody priamo k rukám starostu alebo primátora.