JUDr. ĽUBOMÍR ČIGÁŠ – NAJČASTEJŠIE OTÁZKY, KTORÉ DOSTÁVAM OD STAROSTOV

Riaditeľ Klubu akcionárov, JUDr. Ľubomír Čigáš sa pravidelne osobne stretáva so starostami a

primátormi obcí, menších aj väčších miest. Hovorí s nimi aj o najpálčivejších otázkach, týkajúcich

sa vodovodov a kanalizácií, ich správy, budovania, hľadania financovania. Témy sa podľa neho

opakujú a obce sa nachádzajú rôznych štádiách ich spracovania. Ktoré otázky dostáva od

starostov a primátorov najčastejšie?

Aké problémy trápia obce najčastejšie?

Skôr by som sa opýtal, akú otázku dostávam od starostov a primátorov najčastejšie. Je to vždy:

“Čo je nové vo VVS? Čo sa pripravuje?” V problematike vodovodov a kanalizácií je dôležité

uvedomiť si, že každá obec či mesto je v inom štádiu rozvoja. Niektoré nemajú vodovod či

kanalizáciu, iné ju majú vo svojej správe a desia sa investícií do opráv a predlžovania životnosti,

ktoré ich čakajú o pár rokov, ďalšie riešia dobudovanie už fungujúcej siete. Každý prevzal obec či

mesto v inom stave. Primárnym problémom sú vždy peniaze. Z niečoho to vyfinancovať musíte. A

nie sú to malé investície. Proces získania financií je komplikovaný a bez záruky, že aj keď všetko

splnia, či bude dostatok zdrojov pre všetkých, ktorí o ne požiadali.

Dobre, a čo ak sa peniaze nájdu? Zdá sa, že potom obce ani mestá nemajú mať aký

problém.

Ak sa už peniaze na vybudovanie vodovodu alebo kanalizácie nájdu a obec, či mesto má odrazu

veľký majetok, musí v súlade so Zákonom o majetku obcí s týmto majetkom samozrejme nakladať

hospodárne a efektívne. Túto dikciu zákona si však každý vysvetľuje po svojom. Druhá

najčastejšia otázka, ktorú od starostov a primátorov dostávam znie zhruba takto: Ja investujem

milión a mám to dať vodárňam do správy za jedno euro? Poslanci si myslia, že keď odovzdávajú

niečo, do čoho investovali, tak je tam rozpor s týmto zákonom a dochádza tam k poškodzovaniu

záujmov alebo majetku obce. Lenže… Keď je vodovod alebo kanalizácia v správe obce, tak obec

aj znáša všetky náklady. Ľudské zdroje, poruchy, investície, ktoré sa prihlásia veľmi skoro, podľa

toho, akú majú technológiu. Úprava vody a udržiavanie jej kvality. Čistenie odpadových vôd. Z

dlhodobého hľadiska sa to neoplatí. Navyše ide o regulované podnikanie. Sú na to potrebné

špeciálne povolenia a nedá sa na tom zarábať. V prvom rade ide o spravovanie majetku. Je to

veľmi široká téma, ktorej sa budeme určite venovať aj v ďalších číslach našich novín. Trápi totiž

veľmi veľa samospráv.

Je ale veľa miest a obcí, ktoré bez problémov dajú svoju vodovodnú alebo kanalizačnú sieť

do správy vodárenskej spoločnosti, aj keď sami investovali do jej vybudovania. Prečo sa to

niekde dá a niekde je to považované za problém?

Páčilo sa mi napríklad vyjadrenie primátora Veľkého Šariša, podľa ktorého je hospodárne aj to, ak

za rozumných podmienok zveríme majetok niekomu, kto sa oňho vie starať a špecializuje sa na to.

Áno, toto je možné považovať za efektívne. Pretože mestá a obce nie sú len o distribúcii pitnej

vody a odvode splaškov. Mestá majú aj kopec iných priorít vo všetkých oblastiach.

Ak sa na to pozrieme ešte raz cez zákony, tak je potrebné uvedomiť si, že tie obce a mestá sú

akcionármi, teda majú majetkovú účasť na vodárenskej spoločnosti, ktorej napríklad zveria správu

ich majetku. Dá sa tu teda hovoriť o neefektívnosti? Tu skôr považujem za veľmi dôležité, aby mali

starostovia, primátori, ale aj poslanci, ktorí nie sú všetci právnici a je to tak v poriadku pri svojich

kľúčových rozhodovaniach viacero príkladov z rôznych samospráv a kvalitný právny výklad. A aby

si rozširovali obzory tým, že sa o tom budú baviť so starostami obcí, ktorí niečo podobné, ak nie

úplne rovnaké už riešili.

To je predpokladám jednou z úloh Klubu akcionárov

Upresním. To je jednou z kľúčových úloh klubu. Naši členovia sa na nás môžu obrátiť v

akýchkoľvek otázkach.

Dobre, tak schválne, ktorá je tretia najčastejšia otázka?

Citujem: “Kedy bude investícia u nás? Kedy sa dostane na rad náš okres?” Obzvlášť starostovia

malých obcí potrebujú informácie o plánovaných investíciách, ale aj o tom, kde je čo zastavené,

prípadne kde sa na najbližšie roky niečo plánuje. Určite budeme do budúcna užšie spolupracovať

s riaditeľmi jednotlivých závodov VVS, aby sme zistili, čo je kde nové, čo sa plánuje, aké sú

aktuálne poruchy, odstávky, ako postupuje modernizácia. Starostovia a primátori chcú tieto

informácie a my urobíme maximum, aby sme im pomohli sa k nim dostať.