AKO TO MÁME ZAFINANCOVAŤ?

“Ako to mám zafinancovať?” S touto otázkou zo strany starostov a primátorov sa najčastejšie potýka investičný riaditeľ VVS, Ing. Róbert Hézsely. Rozprávali sme sa s ním o tom, ako pomáha VVS a.s. obciam, kedy sa ten – ktorý vodovod či kanalizácia dostane do investičného plánu, ale aj o najčastejšej dileme obcí a miest, či dať do správy vodovod alebo kanalizáciu vodárňam, alebo si to spravovať vo vlastnej réžii.

Aký je teda z Vášho pohľadu investičného riaditeľa najčastejší dotaz zo strany akcionárov – obcí?

Jednoznačne je to otázka , ako majú zafinancovať výstavbu vodovodu alebo kanalizácie vo svojej obci . Niektorí starostovia sa  v minulosti už viac snažili a túto tému mali medzi svojimi prioritami . Získali peniaze potrebné na výstavbu  cez envirofond, IROP, cezhraničnú spoluprácu, nórske fondy… Sami si zabezpečili projektovú dokumentáciu, vybavili stavebné povolenie a žiadali o dotácie  kde to len šlo. Otázka financovania je pre každého prvoradá a podstatná. Obce majú žalostne málo vlastných zdrojov a snažia sa nájsť spôsob ako ich získať. Veľmi často sa starostovia a primátori zaujímajú aj o to, čo je nové, chcú vedieť ako majú postupovať, čo majú najskôr urobiť. Či už ide o projektovú dokumentáciu alebo stavebné povolenie. Obracajú sa na nás aj priamo v procese výstavby s rôznymi otázkami.

Ako konkrétne im vodárne dokázali pomôcť?

Situácia je v každej obci iná a špecifická. Niekde napríklad mali dlhodobo rozostavaný vodovod a my sme im pomohli  stavbu dokončiť. Niekde bola 15 – 20 rokov nedostavaná kanalizácia a už viac rokov sa neúspešne uchádzali o pridelenie finančných prostriedkov z envirofondu.Oslovili nás a spoločnými silami sme kanalizáciu úspešne ukončili a skolaudovali. Bolo viacero projektov, kde sme to nenechali na obce samotné, ale pomohli sme im aj tým, že my sme boli žiadateľmi o dotácie na výstavbu sietí. Každá obec má alebo chce v súčastnosti realizovať nejakú individuálnu bytovú výstavbu. Riešia kde by to mohli urobiť a ako to majú celé pripraviť. K tomu sa vyjadrujú aj naše prevádzky. Napríklad  riešia kapacitu vodných zdrojov, možnosť napojenia sa na  čistiareň odpadových vôd .Tam si  dohodneme postup ako by to bolo možné zrealizovať. Takže pomáhame aj pri takýchto strategických plánoch obcí.

Určite samosprávy zaujíma aj váš investičný plán.

Áno. Predtým než ho vytvoríme, celý rok zbierame podklady.  Sú to predovšetkým požiadavky od riaditeľov naších závodov, ako aj požiadavky od naších akcionarov starostov a primátorov. Tieto údaje spracujeme, podrobne analyzujeme  a koncom roka pripravíme investičný plán na nový rok. V tom pláne sú okrem nových stavieb aj rekonštrukcie starých zariadení. Máme aj 70 – 80 ročné vodovody a v prípade že sú na nich poruchové miesta tak  naplánuje a vymeníme  celé poruchové  úseky. To isté sa týka čističiek odpadových vôd. Pri ich rekonštrukciach zohľadňujeme či ešte majú dostatočnú kapacitu na napájanie nových zákazníkov a aj v akom stave je ich technologické zariadenie.

Čo je Vašou prioritou?

Našim záujmom bolo a je napojiť čo najviac zákazníkov na vodovodnú a kanalizačnú sieť. Tú neustále rozširujeme a skvalitňujeme. To je aj prioritou pri tvorbe investičného plánu.

Mnoho obcí rieši dilemu, či prevádzkovať vodovod a kanalizáciu vo vlastnej réžii, alebo to odovzdať do správy vodárňam

To je veľmi častá otázka.  V tomto sme úplne transparentní. Máme pripravenú štandartnú zmluvu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá je rovnaká pre každého. Obce majú dve možnosti. Buď si to budú prevádzkovať sami a nájdu si zodpovednú právnickú , prípadne fyzickú osobu, odborne spôsobilú na prevádzku takýchto zariadení , alebo to dajú do spravy našej VVS a.s. Ešte nikdy sa nám nestalo, že ak nám dal niekto vodovod alebo kanalizáciu do prevádzkovania a chcel by ju naspäť. Starostom odpadne veľa problémov keď to nemusia robiť vo svojej réžii . Niektorí by nám to aj radi dali do správy, ale majú problém presadiť to v zastupiteľstve. Jednoducho poslanci to nechcú. Veria tomu, že to pre nich bude výhodnejšie, ak to zvládnu sami.

A bude?

Z dlhodobého hľadiska určite nie. Jednak si treba uvedomiť, že na správu vo vlastnej réžii je potrebné zamestnať ľudí s odbornou spôsobilosťou. Je treba vyberať vodné alebo stočné , zabezpečovať údržbu, riešiť poruchy, poprípade riešiť prípadných neplatičov. Vyskytnú sa rôzne technické problémy a siete si vyžadujú investície. A čoraz väčšie. Čím starší vodovod alebo kanalizácia, tým náročnejšie opravy a finančne náročnejšie investície.

V zastupiteľstvách často rezonuje aj téma odovzdania vodovodu alebo kanalizácie do majetku vodární za 1,- euro. Ako vnímate túto problematiku Vy?

Vždy je to o dohode, spolupráci a hľadaní tých najvhodnejších riešení. Niektoré obce nám to dajú do správy, iné do majetku. Sú obce ktoré nám v rámci osobitného zreteľa odpredajú vodovod a my sa  zmluvne zaviažeme, že do toho vodovodu investujeme určitý objem, a zaradíme to do nášho investičného plánu. Je to skrátka vždy win-win situácia. Mnoho obcí má starší vodovod alebo kanalizáciu a to ako som už povedal  v prípade, že dôjde k nejakému havarijnému stavu je nutné do vodovodu alebo kanalizácie investovať väčšiu čiastku . Starostovia sú akcionármi VVS a.s., takže tu nejde o to, že by to odovzdali len tak niekomu. Z nášho pohľadu, pokiaľ ide o väčšiu investíciu, my nemôžeme investovať do cudzieho majetku. Pokiaľ je to náš majetok, potom do toho naše peniaze investovať môžeme. Tak pri  opravách, ako aj pri modernizácii, či dobudovaní nových vetiev.