Ako správne korešpondenčne hlasovať ?

Riadne valné zhromaždenie VVS bude prvýkrát korešpondenčné. Klub akcionárov VVS pripravil pre akcionárov vysvetlenia k programu a manuál  k hlasovaniu, aby žiaden hlas neprepadol.
NESPOKOJNOSŤ AKCIONÁROV 
Viacerí akcionári vyjadrili nespokojnosť so zvolenou formou konania tohtoročného riadneho valného zhromaždenia VVS.  Na jednej strane vítajú, že môžu uplatniť svoje hlasovacie právo korešpondenčným hlasovaním bez potreby osobnej účasti. Na druhej strane je však zvolený prístup k informovaniu o jednotlivých bodoch programu nedostatočný a vyžaduje si od akcionárov vynaloženie neadekvátneho úsilia. Býva štandardom, že na valnom zhromaždení spoločnosti predseda valného zhromaždenia pri každom bode programu, prítomným akcionárom v stručnosti vysvetlí jeho podstatu. Zabezpečí sa tak lepšie pochopenie  obsahu a dôležitosti prerokúvaného bodu o ktorom rozhodujú akcionári.  Aktuálne zvolený spôsob organizácie valného zhromaždenia takýto štandard akcionárom neposkytuje. Nielenže chýba príhovor ozrejmujúci prečo sa valné zhromaždenie koná výlučne korešpondenčnou formou ale aj úvodné slovo, ktoré by akcionárom poskytlo základné vysvetlenie a informácie k jednotlivým bodom valného zhromaždenia. Klubu akcionárov VVS, a.s. preto v rámci záujmu o konštruktívnu spoluprácu medzi akcionármi VVS, a.s. a spoločnosťou VVS, a.s. spracoval materiál, ktorý má pomôcť akcionárom pri rozhodovaní a uplatňovaní ich hlasovacieho práva v rámci jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia. Rovnako sme pripravili aj kontrolný zoznam, ktorý sumarizuje, čo všetko je potrebné urobiť, aby hlasovanie akcionárov nebolo označené za neplatné. 
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: 
>>> Manuál ako hlasovať na VZ <<<
>>> Vysvetlenie k bodom programu VZ<<<
>>> Dokumentácia k programu na VZ *** <<<
*** Prihlasovacie meno a heslo nájdete na Vašom korešpondenčnom hlasovacom lístku, ktorý ste obdržali poštou. 
Čo robiť keď ste sa pomýlili? Návod ako postupovať nájdete        -> [TU] <-
Zmenili ste názor ako hlasovať? Návod ako postupovať nájdete  -> [TU] <-
Disclaimer: Informácie, názory, stanoviská a odporúčania majú povahu komentára výkonného a riadiaceho orgánu KA VVS, nemajú povahu právnej pomoci, neboli predmetom schvaľovania valného zhromaždenia KA VVS ani nepredstavuje názor, ktoréhokoľvek člena KA VVS.  Materiál poskytuje informačnú bázu pre kvalifikované a nezávislé rozhodnutie akcionára VVS, a.s.  a nemožno ho interpretovať ako návod na hlasovanie určitým spôsobom.