Aké chyby má návrh zmeny stanov?

1. Rozdelenie akcionárov do územných obvodov a vytvorenie prednostných nominačných práv by znamenalo zásah do práv ostatných akcionárov či obmedzenie práva akcionárov podieľať sa na riadení spoločnosti. Ak by sa spoločnosť riadila úpravou stanov, ktorá nezákonne obmedzuje práva akcionárov, reálne môže vzniknúť ktorémukoľvek akcionárovi právo podať žalobu o určenie neplatnosti uznesení prijatých valným zhromaždením (napríklad neplatnosť voľby členov predstavenstva alebo dozornej rady).

2. Dôsledkom nedostatočnej úpravy udeľovania súhlasu s prevodom akcií spoločnosti VVS, by bola každá
žiadosť na prevod akcií mimo existujúcich akcionárov (napr. aj na súkromníkov) bola de facto schválená. Zanikol
by tak ochranný mechanizmus – potreba získania predchádzajúceho súhlasu spoločnosti (dozornej rady), aby sa
akcionárom spoločnosti nestali osoby, ktoré by mohli destabilizovať spoločnosť.

3. Úprava funkčného obdobia členov predstavenstva je v priamom rozpore s obchodným zákonníkom.
V dôsledku toho môžu vzniknúť žaloby o (ne)platnosť skončenia funkcie a s tým spojená úhrada nákladov a trov
nielen súdneho konania ale aj odškodnenia pre členov predstavenstva.