Akcie pre zamestnancov chcú odbory i akcionári

Zamestnanecké akcie, ako benefit pre pracovníkov Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (VVS), sú predmetom memoranda o porozumení, ktoré dňa 23. júna 2022 podpísali zástupcovia Odborového združenia DREVO LESY VODA (OZ DLV) a Klubu akcionárov VVS (KA).

Obe strany ním deklarujú záujem nájsť možnosti vydávania tzv. zamestnaneckých akcií ako benefitu pre zamestnancov. ,,S návrhom zamestnaneckých akcií ako benefitu pre pracovníkov sme oslovili vedenie VVS už v roku 2020. Som veľmi veľmi rada, že sme sa u akcionárov, ktorých zastupuje KA, stretli s pochopením a že vnímajú obojstrannú výhodnosť takéhoto spôsobu odmeňovania a zároveň motivovania zamestnancov. V Klube akcionárov vidíme partnera so silným odborným zázemím, vďaka ktorému, verím, sa nám podarí tento pilotný projekt úspešne realizovať“ povedala JUDr. Vlasta Szabová, PhD. , predsedníčka OZ DLV ,,V prípade úspechu máme  víziu jeho uplatnenia aj v ďalších podnikoch, kde zamestnancov zastupujeme,“ dodala.

Vo všeobecnosti vidím v takejto možnosti odmeňovať a motivovať pracovníkov výhody, ktoré sa odzrkadlia aj na hospodárení celého podniku. Je logické, že ak je zamestnanec spolumajiteľom spoločnosti, má potrebu zhodnotiť svoj majetok, čím sa samozrejme zhodnocuje majetok celej spoločnosti,” povedal Ing. Stanislav Prcúch, generálny riaditeľ VVS. ,,Zamestnanci sú našim najväčším aktívom a tak máme záujem na ich stabilizácii. Pracovník, ktorý by vlastnil zamestnanecké akcie spoločnosti, bude mať menšiu tendenciu uvažovať o zmene zamestnávateľa. Sme v úvodnej fáze prípravy riešenia motivácie v podobe  „zamestnaneckých akcií“ , ktoré musia byt v súlade so zákonmi a platnou legislatívou,  “ uzavrel.

V súčasnom legislatívnom prostredí na Slovensku však vydávanie zamestnaneckých akcií nie je jednoduché, zvlášť v prípade vodárenských spoločností. 

,,Zamestnanecké akcie sú vo svete pomerne rozšírený nástroj ako poslniť identifikovanie sa pracovníkov so spoločnosťou, pre ktorú pracujú. V pozícii spoluvlastníka spoločnosti, nielenže robia veci správne, ale robia i správne veci. Novela Obchodného zákonníka z roku  2001 však na Slovensku zrušila možnosť emitovania zamestnaneckých akcií ako osobitného druhu akcií. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách navyše limituje okruh osôb, ktoré môžu byť akcionármi vodárenských spoločností. Preto obe strany tohto Memoranda vnímajú dôležitosť prípravy právneho riešenia. Tiež sa obrátime aj na niektoré subjekty, ktoré sú súčasťou legislatívneho  s cieľom iniciovať zmeny hlavne v daňovom zvýhodnení zamestnaneckých akcií “ povedal Daniel J. Kratky, člen správnej rady Klubu akcionárov VVS.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  sa venuje výrobe a distribúcii pitnej a úžitkovej vody, prevádzke kanalizácií a čistiarní odpadových vôd a s tým súvisiacim servisným službám. S viac ako 2000 zamestnancami je jedným z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku. Viac na www.vodarne.eu

Klub akcionárov VVS je združením miest a obcí, ktoré sú akcionármi Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. (ďalej len VVS, a.s.) a jej oficiálnym partnerom. Jedným z hlavných cieľov Klubu akcionárov VVS je koordinácia záujmov akcionárov VVS, a.s. a presadzovanie riešení prínosných nielen pre akcionárov ale aj samotnú spoločnosť VVS, a.s. Viac na www.klubakcionarov.sk

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA združuje odborárov pracujúcich v odvetviach drevospracujúceho a celulózo-papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva a príbuzných odvetviach. Hlavným poslaním je naplnenie oprávnených požiadaviek jeho členov, ktoré smerujú k ochrane a zvyšovaniu ich sociálnych istôt prostredníctvom presadzovania progresívnej sociálnej a mzdovej politiky na zabezpečenie dôstojných životných a pracovných podmienok. Základným princípom činnosti odborového zväzu je princíp solidarity. Zastupuje pracovníkov vyše 130 subjektov naprieč celým Slovenskom. Viac na www.ozdlv.sk